บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการ STAR TECH 2018 นำ 12 สุดยอด Startup สายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม Boost Camp

หลังจาก depa ร่วมกับ บริษัทสแพลช อินเตอร์แอคทีพ จำกัด เปิดตัวโครงการ สร้างการตระหนักรู้ สู่การเป็น “ผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี” (STAR TECH 2018) ในงาน Digital Thailand Big Bang เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาบุคคลที่มีความเป็นผู้นำ และมีความคิด ความสามารถในการสร้างสรรค์ ตลอดจนนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน และประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดนั้น

วันนี้ได้มีการขยายผลโดยการ นำ 12 สุดยอด Startup สายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม Boost Camp ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม So Sofitel Hua Hin เพื่อเข้ารับการอบรมทักษะความรู้ Digital Tech – Talent Knowledge Transfer โดยมีอาจารย์ สุกิจ ศุภกิจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของหลักสูตร “พูดเป็นชีวิตเปลี่ยน” และกิจกรรมอบรมทักษะความรู้ เรื่อง “Digital Content & Social Media” โดย เก่ง กวิสรา ปัทมสูตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Work Shop ในหัวข้อ “Digital Tech – Talent Knowledge Transfer” ด้วย

โดย 12 ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม Boost Camp แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Digital Community Leader (DCL) ประกอบไปด้วย 1. คุณ พงพัฒณ์ แก้วพเนาว์ (การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการเกษตร) 2. คุณ ทิพศรา เภตราไชยอนันต์ (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะเพื่อชุมชนน่าน) 3. คุณ กิตติ พรศิวะกิจ (Tripwarp corporation) 4. คุณ กิตติคุณ ยศบันเทิง (การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยดิจิทัล) กลุ่ม DSU: Digital Business Start Up ประกอบไปด้วย 1. คุณ พงศธร ธนบดีภัทร (Refinn) 2. คุณ ชารีฟ เด่นสุมิตร (Pinsouq Halal Marketplace) 3. คุณ วศิน ศรีวัฒนามงคล (Trustboxfulfillment) 4. คุณ สว่างพงษ์ หมวดเพชร (Smart Farm IOT Solution and Applicaton) กลุ่ม DBT: Digital Business Transformation ประกอบไปด้วย 1. คุณ นิธิ สัจจทิพวรรณ (My Cloud) 2. คุณ รังสรรค์ พรหมประสิทธิ์ (QueQ) 3. คุณ ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (การเริ่มต้นทำ Big Data) 4. คุณ พิสิฐไชย สุวรรณเรือง (Sp Smart Plant)

โครงการ STAR TECH 2018 จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจเทคโนโลยีดิจิทัล และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเท่าทันยุคสมัย