บริการ
TH
EN
TH
CN

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่: 11/01/2561 | ส่วนกลาง

ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและการส่งเสริมการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ โดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สำนักงานฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ บนฐานของสังคมที่มีคุณภาพและกำลังคนนำสู่การเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล

สำนักงานฯ ได้นาเสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายละเอียดในประเด็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกระบวนการนี้มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วย การประชุมครั้งนี้จะเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติ/แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนรายประเด็นในลักษณะโปรแกรมขนาดใหญ่ของประเทศ ตลอดจนหารือกลไก และงบประมาณในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายประเด็น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อระดมความคิดเห็น ประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  2. เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ/แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนรายประเด็น รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อหารือถึงแนวทาง และกลไกการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ
  4. เพื่อสร้างเครือข่าย และพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ผู้เข้าร่วม/ กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน

สถานที่

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ดาวน์โหลด