บริการ
TH
EN
TH
CN

การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ Thailand Digital Valley (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ Thailand Digital Valley (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ อุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายรวมเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand: EECd)” บนพื้นที่ขนาด ๘๓๐ ไร่

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงแห่งใหม่ของอาเซียน จึงได้พัฒนา Thailand Digital Valley เพื่อดึงดูดสร้างแรงจูงใจ สร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EECd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบัน ในการสร้าง Digital Ecosystem และ Open Platform และเป็นการร่วมดำเนินการกับธุรกิจดิจิทัลชั้นนำระดับโลก

คุณสมบัติ: นิติบุคคล บริษัทเอกชน องค์การเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พื้นที่ดำเนินการ: พื้นที่ Thailand Digital Valley

เปิดรับสมัคร: 29 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567

พิจารณาคุณสมบัติ: ภายในเดือนมีนาคม 2567

ประกาศผล:ภายในเดือนเมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักจัดการสินทรัพย์ดีป้า, [email protected] หรือสามารถสแกน QR Code

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14