บริการ
TH
EN
TH
CN

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ https://www.etda.or.th/iub/