บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565