บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย ครั้งที่ 2

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565