บริการ
TH
EN
TH
CN
depa ภาคอีสานตอนกลาง
Please Select

ศูนย์ Digital One Stop Service (DOSS)

ดำเนินการให้บริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านดิจิทัล ในพื้นที่

จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ DOSS สาขาภาคอีสานตอนกลาง
ปี
จำนวน (คน)
2561
152
2562
197


กิจการสาขา

Load More

มาตรการ Digital Transformation

 

1. Digital Transform to Agriculture

depa ผลักดันและให้การสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเห็นประโยชน์ของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพของการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดย ไร่ภูน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ใช้คูปองดิจิทัลเพื่อนำระบบ IOT จัดการควบคุมอุณภูมิโรงเรือนเมล่อน มาใช้งานเมื่อเดือนมกราคม 2562

ผลจากการที่ไร่ภูน้ำพองได้ digital transform โดยการนำระบบ IOT มาใช้ควบคุมอุณภูมิโรงเรือนเมล่อน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มได้ดียิ่งขึ้น อาทิ การได้เมล่อนที่สดใหม่มีคุณภาพ ทำให้จำหน่ายได้ในราคาสูง และเพิ่มปริมาณของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมโรงเรือน นอกจากนั้นแผนงานในอนาคตกิจการจะขยายการปลูกมะเขือเทศฮอกไกโดในโรงเรือนอัจฉริยะในอนาคต ซึ่งเป็นผลจากความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี


2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้คูปองดิจิทัล ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019

depa ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และบริการที่สามารถสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ digital transform ในองค์กรธุรกิจ โดยได้ร่วมออกบูธในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ ในเดือน กุมภาพันธุ์ 2562

ผลจากการออกบูธและประชาสัมพันธ์ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ สามารถให้บริการดิจิทัลคูปองแก่ผู้ประกอบการจากหลายๆอุตสาหกรรมที่ต้องการนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปใช้งานโดยผ่านมาตรการดิจิทัลคูปอง เป็นจำนวน 200 คูปอง


3. depa ร่วมสนับสนุนการสร้างกำลังคนด้านเกมส์ (e-sport) สู่อุตสาหกกรมดิจิทัลเทคโนโลยี

depa กับการสร้างและพัฒนากำลังถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างยิ่ง การทำงานอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมส์และดิจิทัลเทคโนโลยี ทำให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมส์(e-sport) โดยนักลงทุนภาคเอกชนจังหวัดขอนแก่น ได้เปิด Focus Arena เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่พร้อมสรรพชั้นนำของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการขับเคลื่อน e-sport โดย depa ได้สนับสนุนการดำเนินการผ่านมาตรการ Infra Fund

ผลที่เกิดขึ้นคือ การมีสถานที่ ที่พร้อมสรรพสำหรับอุตสาหกรรมด้านเกมส์และดิจิทัลเทคโนโลยี โดย Focus Arena มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมายที่รองรับ e-sport และที่สำคัญอย่างยิ่ง มีหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับการสร้างและพัฒนากำลัง ซึ่งคาดหมายว่า จะสร้างคนเข้าสู่ e-sport ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ในด้าน การพัฒนาเกมส์ , sound engineer , นักพากษ์เกมส์ ฯลฯ ภายในปี 2563


กิจการสาขา

Load More

ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ผ่านมาตรการ “depa Digital Manpower Fund” ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

การดำเนินการในพื้นที่ 

1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ  จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 200 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรในการเข้าทำงานและยกระดับให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของประเทศ



กิจการสาขา

Load More

โครงการส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ KHON KAEN SMART CITY

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ได้มีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างจริงจัง โดยการเริ่มต้นเข้าไปช่วยเหลือจังหวัดหวัดขอนแก่นให้มีการจัดทำแผนการพัฒนา Smart City ระดับจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Khon Kaen Smart City และคณะทำงาน Khon Kaen Smart City อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือและขับเคลื่อนการพัฒนา Smart City ในระดับจังหวัดอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนแม่นยำ โดยระยะแรกจังหวัดขอนแก่นมุ่งเป้าส่งเสริมใน 3 เรื่องก่อน ได้แก่ Smart Mobility, Smart Economy และ Smart Living

 

1. ขับเคลื่อนด้าน Smart Mobility โดยภาคเอกชน จนกลายเป็น KKTT (บ.ขอนแก่นพัฒนาเมือง) และ KKTS (การรวมตัวของ 5 เทศบาล เพื่อพัฒนารถไฟฟ้า LRT)

ในระยะแรกภาคเอกชนและจังหวัดขอนแก่นได้มีการขับเคลื่อนด้าน Smart Mobility ไปอย่างชัดเจนโดยการนำของภาคเอกชนและภาครัฐบาลแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยจังหวัดขอนแก่นได้มีแนวคิดและมีการสร้าง Smart Bus ที่มีชื่อเรียกว่า Khon Kaen City Bus ที่เกิดขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทย และกำลังจะเดินหน้าสร้างรถไฟฟ้า LRT ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นขอนแก่นโมเดล ที่มีการรวมตัวระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐมารวมตัวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานสาธารณะโดยให้กับประเทศ และเป็นโมเดลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันให้มากที่สุด ซึ่งสามารถเห็นความคืบหน้าในข่าวตามสื่อต่างในปัจจุบันได้ตามลำดับ

 

2. ขับเคลื่อนด้าน Smart Economy โดยภาคเอกชน จนกลายเป็น Beyond Khon Kaen City โดย บ.บียอน อีสาน เกตเวย์ (ยังไม่รับการสนับสนุนจากงบรัฐบาล เอกชนเป็นผู้ลงทุนเอง)

depa และหน่วยงานในจังหวัดได้มีบทบาทเข้าไปส่งเสริมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Economy โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นเมือง MICE CITY ดั้งนั้นการสร้าง Platform เข้ามีบทบาทในการเชื่อมโยงคนและเมืองเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้เกิดการพลักดันและส่งเสริมให้เกิด Platform ในการให้บริการต่าง ๆ มากมาย ยกตัวอย่างเช่น Platform ของ BEYOND KHON KAEN CITY โดย depa เริ่มต้นให้ทำปรึกษาแนะนำภายใต้บริบทการให้บริการ Digital One Stop Service เพื่อให้ Platform สามารถกระจายตัวการใช้งานได้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่ง Platform ดังกล่าวเป็นเหมือน Digital Information Gateway ของจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลในทุกมิติจากทางภาครัฐและเอกชน ออกไปสู่ประชานผู้ใช้โดยตรง โดยแยกเป็นหมวดต่าง ๆ ตามการแบ่งหมวด Smart City ทั้ง 7 ด้าน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเชื่อมโยงเพื่อสร้างการรับรู้อย่างง่ายและสวยงาม โดยในระยแรกได้นำร่องการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน Smart Economy ก่อน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม และสถานที่เฉพาะที่เป็น Unique ของจังหวัด ปัจจุบันผู้ก่อตั้งมี Platform เพื่อเชื่อมโยงเมืองไปยังจังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย และต่างประเทศที่ สสปป.ลาว ซึ่งใช้ชื่อตามเมืองที่เกิดขึ้น จำนวน 5 เมือง ได้แก่ BEYOND KHON KAEN CITY, BEYOND UDON CITY, BEYOND NONGKAI CITY และ BEYOND MUANG LAO เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในจังหวัด และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ถือว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด Digital Information Gateway Platform ของ depa ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้มี Digital Platform ไว้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และกำลังทำข้อมูลที่มีความ Unique ในแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลเมืองหรือข้อมูลท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการวางแผนที่จะเชื่อมโยงไปยัง Smart City ด้านต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 7 Smart ซึ้งขณะนี้มีแผนการเชื่อมโยงไปยัง Smart Living, Smart Mobily และ Smart Governance เพื่อเชื่อมโยงไปยัง Smart Health & Medical และเพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ


3. ขับเคลื่อนด้าน Smart Living โดยภาครัฐและภาคเอกชน โดย depa เข้าไปเป็น Center ในการรวมตัวและขับเคลื่อน จนกลายเป็น MOU “KHON KAEN SMART LIVING LAB” หรือ KKLL เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smart City ด้าน Smart Health & Medical Hub

ซึ่ง depa ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ให้เป็น Center ในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

3.1 มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการร่วมมือกันพัฒนา Smart Health & Medical Hub ร่วมกัน โดยจัดประชุมที่ห้องประชุม depa โดยมีการจัดประชุมหารือแบบไม่เป็นทางการ ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง

3.2 จนกระทั้งเกิดเป็นบันทึกความร่วมมือ (MOU) “Smart Living Lab” ว่าด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อบริการด้านการสุขภาพและการแพทย์ ขอนแก่นโมเดล (Smart Health & Medical Hub) เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ในงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 จำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, จังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช.), โรงพยาบาลขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, สมาคมเฮลท์เทคประเทศไทย, สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชมรมขอนแก่นเมกเกอร์คลับ โดยเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เป็นสถานที่ทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการสร้างตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ ทั้งในระดับส่วนบุคคล และระดับผู้ให้บริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพ มีความสุข ตามแนว Healthy City เพื่อสร้างฐานกำลังคนที่แข็งแรงให้กับจังหวัดและประเทศ ส่งผลให้กำลังคนมีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำร่องเริ่มดำเนินการที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีประชากรในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 1.79 ล้านคน ที่จะช่วยสร้างโมเดลต้นแบบแห่งเมืองสุขภาพตัวอย่างให้กับประเทศต่อไป

3.3 จากการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามข้อ 2  depa จึงเป็นตัวกลางในการส่งแนวความคิดในการพัฒนา Smart Health & Medical Hub ส่งผลงานของจังหวัดขอนแก่นเข้าประกวดเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศ Smart City Asia Pacific Awards 2018 (SCAPA 2018) หรือ สุดยอดสมาร์ทซิตี้แห่งเอเชียแปซิฟิก สาขา Public Health and Social Services โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 148 โครงการจากทั่วโลก ซึ่งในระยะต่อไป depa และหน่วยงาน MOU และหน่วยงานร่วมพันธมิตรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศจะเข้ามาช่วยกันพัฒนา Smart Living ด้าน Smart Health Care & Medical Hub ให้มีความสามารถในการให้บริการประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในระยะถัดไป depa มีแผนที่จะจัดตั้งสถาบันทดสอบและบริการนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร หรือเรียกว่า Digital Smart Living Lab ซึ่งเป็น The first digital living testbed in Thailand หรือสถานที่ทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพแห่งแรกในไทย ซึ่งจะเป็นโหนดให้บริการเพื่อขยายผลสู่ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาเมือง Smart City และการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากลพร้อมต่อการพัฒนาและยกระดับได้ตลอดเวลา


4. ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากทาง depa คณะทำงานตาม MOU “Khon Kaen Smart Living Lab” ได้ร่วมมือกันออกแรงและงบประมาณในส่วนที่ตนรับผิดชอบมาร่วมลงมือในการเดินหน้าให้ Khon Kaen Smart Living Lab เดินหน้าเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะเริ่มแรก ได้แก่

4.1 ได้เริ่มดำเนินโครงการมณี โดยการนำของ ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงาน โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สกว. เพื่อเป็นการทำงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสุขภาพของผู้สูงวัยในหมู่บ้านตัวอย่างจำนวน 30 หลังคาเรือน ณ หมู่ที่ 22 บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

4.2 รศ.นพ.ชลธิป  พงษ์สกุล  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นในการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากล โดยได้เป็นตัวแทนในการนำข้อมูลการคิดริเริ่มและการดำเนินงานโครงการการพัฒนา Khon Kaen Smart Living Lab และโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดขอนแก่น ไปเผยแพร่ในงาน Himss (Healthcare Information Management Society) ที่ประเทศออสเตรเลีย ในหัวข้อ Spearheading Digital health initiative in Thailand with the Khon Kaen Smart Health project เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นในเวทีสากลอีกทางหนึ่ง “ขอนแก่น เมืองคนสุขภาพดี อยู่ดี กินดี มีสุข คุณภาพชีวิตดี แบบยั่งยืน”

4.3 รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการร่วมกันวางแผนกับทีม Khon Kaen Smart Living Lab เพื่อตรวจสุขภาพให้กับเทศบาล เพื่อดำเนินการจัดทำสมการอายุชีวภาพให้กับประชาชนในความดูแลของเทศบาล จำนวน 500 ราย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในอนาคต เพื่อวางแผนในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน ให้สุขภาพแข็งแรงและยาวนานยิ่งขึ้น

4.4 Khon Kaen Smart Living Lab อยู่ระหว่างการวางแผนการจัดทำ User Interface แบบ On Stop Service ให้กับประชาชน ในการดูข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านระบบบดิจิทัลแบบเรียลไทม์ ร่วมกับ เทศบาล และ สสจ. ในระยะแรกเพื่อเริ่มต้นและเตรียมเชื่อมโยงกับ health data exchange standards

4.5 บริษัท TELY 360 จำกัด อยู่ระหว่างยื่นขอมาตรการ Infra Fund จากทาง depa จำนวนเงินประมาณ 5.6 ล้าน เพื่อดำเนินการติดตั้ง AOC (Ambulance Operation Center) หรือ ศูนย์สั่งการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งห้องศูนย์สั่งการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา FA และรอทำสัญญา



กิจการสาขา

Load More

โครงการ Digital Startup depa ได้ให้การสนับสนุนไปทาง คณะเศรษฐศาสตร์  ขอนแก่น เพื่อดำเนินการสร้างรากฐาน Digital Startup ในภูมิภาคอีสานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่ง depa ให้ทุนให้เปล่า จำนวน 50 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เป็นเงินมูลค่า 2,500,000 บาท  เพื่อให้บุคคลธรรมดา นักเรียน นักศึกษา รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัท ในการนำเสนอ (Pitching) เพื่อนำเสนอแผนงานเบื้องต้นระดับการแปลงความคิดสู่การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Conceptual Plan) ให้ได้ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อไปวางแผนดำเนินการต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ในกระบวนการพัฒนา Digital Startup ในระดับที่สูงขึ้นไป และเพื่อสนับสนุนกำลังคนในการพัฒนาเมือง Smart City ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง



กิจการสาขา

Load More