บริการ
TH
EN
TH
CN
เทคโนโลยี IoT ในระบบ Smart Farm
Please Select

โครงการ "โรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของมะเขือเทศเชอรี่"

รหัสโครงการ SP-62-0028 เลขที่สัญญา 080/2562
วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • ต้นทุนการผลิต ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 210,000 บาทต่อปี
 • ลดความเสียหายของผลผลิตลงร้อยละ 30 ต่อปี
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 5 โรงเรือน


โครงการพัฒนาระบบ IoT สําหรับการตรวจวัดและควบคุมการเพาะปลูกในโรงเรือน

รหัสโครงการ SP-62-0030 เลขที่สัญญา 085/2562
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักสด ผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้ครัวเรือนต่อปีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 2 โรงเรือน


โครงการสมาร์ทฟาร์ม บ้านนากลาง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รหัสโครงการ SP-62-0048 เลขที่สัญญา 051/2562
กองทุนหมู่บ้าน บ้านนากลาง จังหวัดพังงา ดำเนินการโดย ม.ราชภัฏภูเก็ต

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • กำไรต่อหน่วยจากการชายผักปลอดสารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ต่อปี
 • ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี
 • ลดรายจ่ายค่าแรงงานร้อยละ 50 ต่อปี


โครงการอุบลราชธานีเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ บ้านศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสโครงการ SP-61-0056 เลขที่สัญญา 053/2562
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลเมืองศรีไค จ.อุบลราชธานีดำเนินการโดย ม.อุบลราชธานี

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 288,000 บาท เป็น 378,000 บาทต่อปี
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 400 กิโลกรัมต่อเดือน เป็น 430 กิโลกรัมต่อเดือน
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 1 โรงเรือน


โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ

รหัสโครงการ SP-61-0090 เลขที่สัญญา MOA063/2562
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ม.4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง ดำเนินการโดย ม.เชียงใหม่

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี คิดเป็นเงิน จำนวน 581,061 บาท
 • ต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ 68 คิดเป็นเงิน จำนวน 2,460,000 บาท
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 4 โรงเรือน


โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รหัสโครงการ SP-62-0102 เลขที่สัญญา 106/2562
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินปากช่อง (คทช) จ.นครราชสีมา

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็น 32,400 บาท/ครัวเรือนต่อปี
 • ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติต้นทุนต่ำ จำนวน 60 ครัวเรือน


โครงการเกษตรอัจฉริยะหนุนเสริมกลุ่มครอบครัวผู้พิการ

รหัสโครงการ SP-62-0093 เลขที่สัญญา 096/2562
มูลนิธิสายรุ้ง จ.ระยอง

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,500 บาทต่อเดือน เป็น 1,800 บาทต่อเดือน
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT กลางแจ้ง ทั้งสิ้น 4 แปลง


โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ

รหัสโครงการ SP-62-0099 เลขที่สัญญา 101/2562
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 86,000 บาทต่อปี
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 860 กิโลกรัมต่อปี
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 1 โรงเรือน


โครงการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว

รหัสโครงการ SP-62-0101 เลขที่สัญญา 104/2562
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 30,000 บาท เป็น 40,000 บาท ต่อครัวเรือน
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน อย่างน้อย 5,000 บาท ต่อเดือน
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 3 โรงเรือน


โครงการพัฒนากระบวนการปลูกผักปลอดสารผ่านระบบเกษตรอัจฉริยะ

รหัสโครงการ SP-62-0092 เลขที่สัญญา 109/2562
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้าน กม.52 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้จากการจำหน่ายผักปลอดสารเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 57,478.4 – 64,038.4 บาทต่อปี
 • ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตจากแรงงานเหลือ 2 คน/วัน
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30% ต่อรอบการผลิต (ปริมาณการผลิตผักปลอดสารเฉลี่ย 1,036 กก./ปี)
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 2 โรงเรือน


โครงการปลูกผักในโรงเรือนผ่านระบบเกษตรอัจฉริยะ

รหัสโครงการ SP-62-0108 เลขที่สัญญา 111/2562
กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านดงบัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้จากการจำหน่ายผักปลอดสาร เฉลี่ย 254,200 บาทต่อปี
 • ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ต่อรอบการผลิต ผลิตผักปลอดสาร เฉลี่ย 4,500 กก.ต่อปี
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 2 โรงเรือน


โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรยั่งยืน

รหัสโครงการ SP-62-0098 เลขที่สัญญา 112/2562
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

ผลสำเร็จของโครงการ 

 • รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 41,200 บาทต่อปี เป็น 175,350 บาทต่อปี
 • ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ IoT ทั้งสิ้น 3 แปลง 1 ไร่

Load More