บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
ประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อการขอสิทธิทางภาษี BOI

การส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมดิจิทัล

ศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค เน้นให้เกิดการลงทุนธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย กลไกสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0

สิทธิประโยชน์ในการลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับ BOI ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 (Q2)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200%)

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือการอุดหนุน ได้แก่ Digital Manpower, Digital Startup Fund, Digital Transformation Fund, Digital Research Development and Innovation Fund, Digital Event Marketing Fund, Digital Transformation Fund for Community, Digital Infrastructure Fund, Digital Voucher

ความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จของการส่งเสริมการผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการตลาดที่สำคัญ