บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
หลักสูตรที่เปิดอบรม

1. การพัฒนาและบริหารจัดการการห้องเรียนโค้ดดิ้งแนวใหม่

2. สอนเขียนโปรแกรมใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มด้วย Ionic React

3. พัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing ด้วยระบบเรียนออนไลน์แบบปฏิบัติจริง สำหรับบุคลากรไอที

4. หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลด้วย Augmented Reality (AR) Applications

5. Thai Skill การพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ กับ 6 หมวดการเรียนรู้การเกษตร การคหกรรม ภาษาอังกฤษ การบัญชี ทักษะดิจิทัล ทักษะทั่วไป

การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อเรียนรู้ทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.thaidigizen.com

การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล

หลักสูตรและประกาศนียบัตรที่ขึ้นทะเบียนกับ depa  เพื่อการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

Coding Thailand

Coding Thailand แพลตฟอร์มการเรียน โค้ดดิ้งออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตร Digital CEO
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business) เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรอนาคต

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) เพื่อผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐ เอกชน และเจ้าของธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ ปรับตัว และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)

การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

เครือข่ายการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และองค์การเอกชน เพื่อการยกระดับประชาชนคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จของการผลิตและพัฒนากำลังคนดิจิทัล