บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
การพัฒนาระบบนิเวศน์วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์สนับสนุน Digital Startup และนวัตกรรมหรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบการพัฒนาและบ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

ส่งเสริมและบ่มเพาะ Digital Startup ในทุกระยะการเติบโตเพื่อการเป็นสุดยอด Startup ไทยในเวทีโลก

ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของ Digital Startup ไทยที่ผ่านการส่งเสริม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจและเชิงสังคม

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund)

รายชื่อคณะกรรมการการคัดเลือก https://www.depa.or.th/th/startup-institute

สนใจสมัครรับการส่งและสนับสนุนได้ที่ https://www.depa.or.th/th/startup