บริการ
TH
EN
TH
CN
การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

Smart University@EEC

depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data science จำนวน 1,000 ราย/ปี


depa ร่วมกับ Amata University สร้าง Smart Classroom เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ในระดับ 1) Digital Literacy 2) Professional Skill ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และ3) Skill based ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 1,500 ราย/ปี


SMART Classroom@AMATA EDUTown “Digital Learning Space”

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อยกระดับความรู้และทักษะกำลังคนของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลัดดันให้เกิดเมืองการศึกษา ในการเป็นศูนย์กลางพัฒนากำลังคนดิจิทัลทั้งระดับ Literacy Skill และ Professional Skill เพื่อการพัฒนาอุสาหกรรม รวมทั้ง Skill based เพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้


กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อยกระดับความรู้และทักษะกำลังคนของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลัดดันให้เกิดเมืองการศึกษา ในการเป็นศูนย์กลางพัฒนากำลังคนดิจิทัลทั้งระดับ Literacy Skill และ Professional Skill เพื่อการพัฒนาอุสาหกรรม รวมทั้ง Skill based เพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้