บริการ
TH
EN
TH
CN
การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

Smart [email protected]

depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data science จำนวน 1,000 ราย/ปี


depa ร่วมกับ Amata University สร้าง Smart Classroom เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ในระดับ 1) Digital Literacy 2) Professional Skill ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และ3) Skill based ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 1,500 ราย/ปี


SMART [email protected] EDUTown “Digital Learning Space”

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อยกระดับความรู้และทักษะกำลังคนของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลัดดันให้เกิดเมืองการศึกษา ในการเป็นศูนย์กลางพัฒนากำลังคนดิจิทัลทั้งระดับ Literacy Skill และ Professional Skill เพื่อการพัฒนาอุสาหกรรม รวมทั้ง Skill based เพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้


กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อยกระดับความรู้และทักษะกำลังคนของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลัดดันให้เกิดเมืองการศึกษา ในการเป็นศูนย์กลางพัฒนากำลังคนดิจิทัลทั้งระดับ Literacy Skill และ Professional Skill เพื่อการพัฒนาอุสาหกรรม รวมทั้ง Skill based เพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้


โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC

หรือ Digital Academy Thailand (DAT)

          depa ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data science จำนวน 500 ราย/ปี โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการร่วม 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2565

ประกอบด้วยกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

1. จัดตั้ง EEC Digital Academy Thailand (DAT) โดยการออกแบบ และปรับปรุงพื้นที่อาคารใช้สอยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อจัดให้มีสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกัน (Co-Working Space), ห้องปฏิบัติการด้าน AI และ Data Science และห้องฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์

ภาพการปรับปรุง Co-Working space


ภาพการปรับปรุงห้องฝึกอบรม และห้องปฏิบัติการ


2. สร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Innovation Infrastructure: AI3) เพื่อรองรับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน AI และ Data Science และให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ภาพ AI3 Server และ ความร่วมมือกับเอกชน


3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางด้าน AI และ Data Science รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ที่ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ EEC แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intensive และ Advance โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม (output) ทุกหลักสูตรไม่น้อยกว่า 500 คนต่อปี และ มีผู้ผ่านการอบรม (outcome) ไม่น้อยกว่า 300 คนต่อปี

ผลกระทบและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างกำลังคน ด้าน AI และ Data science ให้แก่ภาครัฐ และเอกชนใน EEC อย่างกว้างขวางโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเป็นแกนหลัก และสามารถเชื่อมโยงสู่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศได้ในระยะต่อไป

2. แก้ปัญหาการขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงาน AI ขั้นสูงในประเทศซึ่งเป็นจุดที่ทำให้บริษัทซอฟต์แวร์นับพันราย ไม่สามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยี  AI และ Data Science เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาของ new S-curve ได้

3. เกิดการขยายตัวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ให้สามารถสร้างคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างบริการใหม่ ๆ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

4. สามารถนำมาใช้เก็บข้อมูล Big Data ให้ภาคอุตสาหกรรมใน EEC และนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ได้

5. ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ด้าน AI ใน EEC ระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมาสร้างความร่วมมือที่สามารถขยายผลได้ทั่วประเทศ

**สามารถติดตามกิจกรรม และข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  https://www.facebook.com/DAT.KUSRC **