บริการ
TH
EN
TH
CN
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Please Select8 เมษายน 2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสืบสานประเพณีไทย ซึ่ง ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ พนักงาน พร้อมด้วยนางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2565 หรือ วันสงกรานต์ ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียสระ และจิตอาสา
8 เมษายน 2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานร่วม vote depa IDOL โครงการ depa พันธุ์ดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2565 และมีการมอบประกาศนียบัตร depa IDOL โครงการ depa พันธุ์ดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2565 โดยผู้อำนวยการใหญ่ depa ซึ่งเป็นกิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประกอบ ผู้อำนวยการใหญ่ depa “การทำงานทุกอย่างจะทำให้สำเร็จได้มิใช่เป็นการทำงานด้วยตัวคนเดียว แต่การทำงานประสิทธิภาพเป็นทำงานที่ต้องอาศัยการร่วมแรงรวมใจของพนักงานทุกคน และเราจะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน”วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบออนไลน์  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พบปะ พนักงานเพื่อพูดคุย โดยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ได้พูดถึงแนวทางในการดำเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต  ปราศจากเรื่องทุจริตอย่างเด็ดขาด โดยผู้อำนวยการได้กล่าวว่า “ผมทราบว่า ณ ขณะนี้พนักงานบางคนยังขาดความเชื่อมั่นในตัวองค์กรไปบ้าง แต่วันนี้ ผมจะมาทำให้พนักงานทุกคน รวมถึงประชาชนคนไทย ได้รู้ว่า บ้านเราต้องสะอาด ซึ่งเราจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าบ้านเราสะอาด โดยใช้เครื่องมือ ITA”


1 พฤศจิกายน 2564 “depa คนดีมีจรรยาบรรณ” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ตอกย้ำ 10 จรรยาบรรณที่พนักงาน depa ทุกคนควรปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมค่านิยมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื้อสัตย์ โปร่งใส รู้จักพัฒนาตนเอง และให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ


โครงการชาวดีป้าปันน้ำใจ ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด  เป็นโครงการที่คณะกรรมการกำกับ ผู้บริหาร และพนักงานดีป้า ได้สมัครใจสมทบทุน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ยอดสรุป ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เงินบริจาครวม 508,500 บาท กระจายซื้อข้าวกล่องจากร้านอาหารรายย่อย จำนวน 161 ร้านค้า มอบอาหารคลายหิวให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน จำนวน 5,472 กล่อง ช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ 36 ชุมชนทั่วประเทศ

กิจกรรม “พลาสติกนำส่งบุญ”  ซึ่งเป็นโครงการด้าน การรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงาน ดีป้า มีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์ของการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าลดปริมาณขยะประเภทขวดน้ำพลาสติกและตระหนักในการลดใช้พลาสติกภายในองค์กร

เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมาระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม 2564 โดยการแปลงขวดน้ำพลาสติกเป็นผ้าจีวร โดย ดีป้าจะส่งมอบขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปส่งต่อให้วิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ นำขวดพลาสติกเข้าสู่กระบวน รีไซเคิล นำขวดมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบ (โพลีเอสเตอร์) ในการผลิตผ้าจีวร ปั่นเป็นเส้นใยสำเร็จรูป เพื่อทอเป็นผืนผ้านำไปตัดเย็บเป็นจีวร สำหรับพระภิกษุสงฆ์ต่อไปโดยขยะขวด

depa ร่วมส่งต่อน้ำใจ สนับสนุนการทำงานของกลุ่ม “เส้นด้าย” 4 สิงหาคม 2564, กรุงเทพมหานคร – นายอิทธิพล เปลี่ยนศาสตร์ ผู้อำนวยการกำกับ กลุ่มงานบริหารสำนักงาน พร้อมผู้แทนพนักงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมส่งมอบเงินช่วยเหลือที่มาจากการสมทบทุนของผู้บริหารและพนักงาน depa ทุกคนแก่กลุ่ม “เส้นด้าย – Zendai” เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม อีกทั้งเป็นทุนในการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้แทนจาก depa ทุกคนได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตลอดระยะเวลาของการทำกิจกรรม เส้นด้าย – Zendai คือ กลุ่มจิตอาสาที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้าถึงระบบการรักษาของสาธารณสุข บริการรับส่งเคสผู้ป่วย และช่วยประสานหาเตียงกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อหวังจะคลายปัญหาผู้ติดเชื้อที่ต้องรอเตียงรักษาที่บ้าน จนผู้ป่วยจำนวนมากต้องเปลี่ยนจากกลุ่มสีเขียวไปเป็นกลุ่มสีเหลืองและสีแดง

Load More