บริการ
TH
EN
TH
CN
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
Please Select

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) เป็นหน่วยงานภายใน ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่กำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และแหล่งข้อมูลต่างๆ ไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) สกัดข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงาน (Insight to Operation) และช่วยเหลือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม


ปัจจุบัน สถาบันฯ ตั้งอยู่ ณ อาคารลาดพร้าวฮิลส์ 80 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล: gbdi@depa.or.th
โทรศัพท์: 0 2026 2333 ต่อ 2508 (ณัฐสุดา)

Load More

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ในภาครัฐ


พันธกิจ (Mission)

 1. สร้างแพลตฟอร์มด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 2. พัฒนาระบบนำร่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในหลากหลายสาขา
 3. สร้างแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล
 4. สร้างเครือข่ายระดับสากล
 5. สร้างความตระหนักรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล


เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้กระทรวง รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการทุกแห่งมีศักยภาพในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรม

Load More
Load More

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) เพื่อการตัดสินใจและการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ผ่านการสนับสนุนในสามลักษณะ คือ

 1. การให้คำแนะนำและคำปรึกษา (consulting) ในการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้จริง
 2. การออกแบบต้นแบบนำร่อง (prototyping) เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ารับการให้คำปรึกษา มองเห็นถึงการใช้ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ตนครอบครองอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 3. การสร้างแพลตฟอร์มพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Training) อาทิ บุคลากรที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักวิศวกรข้อมูล ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
Load More
 1. ผู้อำนวยการสถาบันฯ: รศ. ดร.ธีรณี อจลากุล
 2. รองผู้อำนวยการสถาบันฯ: นางสาวจรัญญา บุรพรัตน์
Load More

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพิฒนาบุคลากรด้าน Big Data ของภาครัฐ

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 8. มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. มหาวิทยาลัยรังสิต
 10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 11. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 13. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 14. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 16. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 17. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 18. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน
 19. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 20. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Load More