บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select

พื้นที่รับผิดชอบ

  • อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

ที่ตั้ง  

  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนล่าง

    ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 เลขที่ 555 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

  • E-mail: dne-ln@depa.or.th

  • โทร: 082-700-6205

    https://goo.gl/maps/JHaCVHjqZspqWhBJ9

Load More

ศูนย์ Digital One Stop Service (DOSS) สาขาภาคอีสานตอนล่าง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 มีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น 98 คน


Load More

การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

         สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง ดำเนินการส่งเสริมพื้นที่รับผิดชอบให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต้นแบบ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart People, Smart Governance และ Smart Environment โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

        ขณะนี้อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการจัดทำ แผนงาน Smart City รายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อผลักดันจนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติ

Load More

        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ  ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 100 ราย เตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรในการเข้าทำงานและยกระดับให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของประเทศ


Load More

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล

             สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง ดำเนินการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชน ผ่านมาตรการ “depa Digital Transformation Fund” โดยส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง เพื่อช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

Load More