บริการ
TH
EN
TH
CN
depa ภาคเหนือตอนล่าง
Please Select
Load More
Load More
Load More
Load More

ดำเนินการส่งเสริมพื้นที่รับผิดชอบให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต้นแบบ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart People, Smart Governance และ Smart Environment  โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  อย่างยั่งยืน

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน Smart City รายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อผลักดันจนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติ

depa สาขาภาคเหนือตอนล่าง ขับเคลื่อนการพัฒนา Smart City ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชรโดยมุ่งเป้าเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ประชาชนมีความสุข ขับเคลื่อนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด เร่งเห็นความสำคัญและพร้อมเดินหน้าในการผลักดันจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะตามนโยบายของรัฐบาล  


1. ร่วมอยู่ในคณะทำงาน Smart City จังหวัดพิษณุโลก

2. จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ Smart City Thailand Roadshow” ภาคเหนือ

โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำเมืองจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้ง เทศบาล อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน และมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้มากกว่า 150 คน

3. ผลักดันจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยเข้าร่วมการประชุมกฎบัตรนครสววรค์ การประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการประชุมคือการร่วมกันกำหนดอนาคตของเมืองนครสวรรค์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนให้นำไปสู่ความยั่งยืน

4. depa - เหนือล่าง ร่วมเปิด NU Smart city เดินหน้าสู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ 

ร่วมประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะกับทางวิทยาลัยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณา จารย์แต่ละคณะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญที่จะเข้ามาร่วมมือพัฒนา NU smart city ต่อไปในอนาคตกิจการสาขา

Load More