บริการ
TH
EN
TH
CN
depa ภาคเหนือตอนล่าง
Please Select

พื้นที่รับผิดชอบ

  • พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,ตาก,พิจิตร,นครสวรรค์,อุทัยธานี,กำแพงเพชร

ที่ตั้ง  

  • อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99/9  หมู่9  ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000

     https://goo.gl/maps/5nBJiSVS7E2fkR5T8

  • E-mail:   dnr-ln@depa.or.th

Load More

ศูนย์ Digital One Stop Service (DOSS) สาขาภาคเหนือตอนล่าง ให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561 มีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น 140 คน


Load More

การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง มีการดำเนินการส่งเสริมพื้นที่รับผิดชอบให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต้นแบบ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart People, Smart Governance และ Smart Environment โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

ขณะนี้มีการยื่นข้อเสนอโครงการขับเคลื่อน แผนงาน Smart City 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครสวรรคื และจังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่รับผิดชอบ และในปีงบประมาณ 2563 จะมีการขับเคลื่อนจังหวัดในพื้นที่อื่นๆต่อไป เพื่อผลักดันจนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติ

กิจกรรมส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ 

Load More

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ผ่านมาตรการ “depa Digital Manpower Fund” ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ และระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

Load More

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่างดำเนินการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน ทั้งในภาคชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านมาตรการ “depa Digital Transformation”

มีการขอสนับสนุนคูปองดิจิทัลจำนวน 50 คูปอง ทั้งภาคธุรกิจ และ ภาคการเกษตร โดยนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าด้านการแข่งขัน อย่างเช่น โปรแกรมHR เพื่อจัดระเบียบเวลาเข้าออกของพนักงานในองค์กรภาคธุรกิจ และอุปกรณ์ดูแลระบบน้ำอัจฉริยะเพื่อการเกษตร โดยควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น (depa Mini Transformation Voucher)

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านมาตรการ “depa Digital Transformation Fund for Community” มี 5 ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนผ่านมาตรการชุมชน

Load More