บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select

พื้นที่รับผิดชอบ

 • สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ที่ตั้ง  

https://goo.gl/maps/BxYX5FLE4zErxKFaA

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ LRC (ตึกคุณหญิงหลง) ห้อง Innovation Hub ชั้น 1
  15 ถนนกาญจนวนิชย์ ซอย 7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทร 082 2588599

Load More

ศูนย์ Digital One Stop Service (DOSS) สาขาภาคใต้ตอนล่าง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 มีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น 100 คน


Load More

การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่างดำเนินการส่งเสริมพื้นที่รับผิดชอบให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต้นแบบ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart People, Smart Governance และ Smart Environment โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

      ขณะนี้อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการจัดทำ แผนงาน Smart City รายจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยมุ่งเป้าเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ประชาชนมีความสุข ขับเคลื่อนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ที่เล็งเห็นความสำคัญและพร้อมเดินหน้าในการผลักดันจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะตามนโยบายของรัฐบาล 


กิจกรรมส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ Load More

      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมดำเนินโครงการ Digital Literacy for Community 4.0 (ความเป็นพลเมืองดิจิทัล) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดิจทัล และพัฒนาแรงงานขั้นสูงด้านดิจิทัลในพื้นที่ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล  จัดหลักสูตร "การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล : Digital Citizenship" สำหรับผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคลากรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ (ดำเนินการโดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และ สาขาฯ)

Load More

การส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่างได้หารือผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันจัดทำ Startup Ecosystem โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการเป็น Smart City ที่เป็นกลไกสำคัญของภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่ม Startup ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยจะมีการทำความร่วมมือในเวที Advancing the Partnership for the Sustainable Promotion of ASEAN Tourism เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสงขลา 

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล

 1. depa Digital Transformation Fund
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ โดย บริษัท แฮส ออเดอร์ จำกัด และบริษัท พี46 จำกัด ผู้ประกอบกิจการธุรกิจอีคอมเมิร์สและธุรกิจออนไลน์ ได้รับการสนับสนุนโครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เพื่อช่วยเหลือ SME เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายจาก Offline สู่ระบบออนไลน์ ทำให้มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

 2. depa Digital Transformation Fund for Community
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชน ผ่านมาตรการ “depa Digital Transformation Fund for Community”  โดยส่งเสริม ชุมชนบ้านหนองเสาธง ต.บ้านหนองเสาธง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ดำเนินโครงการ "จัดการสินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลบ้านหนองเสาธง" ตามมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท Digital Transformation Fund for Community เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซอฟแวร์ระบบ POS สำหรับการบริหารจัดการสินค้าชุมชนช่องทางการขายและการจำหน่ายโดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 2 เท่า และผู้ได้รับผลประโยชน์ 26 ชุมชน จำนวนกว่า 6,000 ราย (ดำเนินการ โดย ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน)

Load More