บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select

พื้นที่รับผิดชอบ

  • ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด

ที่ตั้ง  

  • ชั้น 1 อาคาร Visionarium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
    88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230


      https://goo.gl/maps/Sy1hrXRzAGrVrWFz6

  • E-mail: dce-er@depa.or.th

  • โทร: 02-026-2333 ต่อ 6402-6405


Load More

ศูนย์ Digital One Stop Service (DOSS) สาขาตะวันออก เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 มีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น 452 คน
Load More

การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาตะวันออกดำเนินการส่งเสริมพื้นที่รับผิดชอบให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต้นแบบ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart People, Smart Governance และ Smart Environment โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

       ขณะนี้อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการจัดทำ แผนงาน Smart City รายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อผลักดันจนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติ

กิจกรรมส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ 


Load More

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาตะวันออกดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ผ่านมาตรการ “depa Digital Manpower Fund” ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ และระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

Load More

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล

     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาตะวันออกดำเนินการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน ทั้งในภาคชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านมาตรการ “depa Digital Transformation”

1) ภาคธุรกิจ: บริษัท สุขสมบูรณ์นํ้ามันปาล์ม จำกัด ในโครงการระบบบริหารจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน RSPO และการขนส่งแบบอัจฉริยะ (ดำเนินการ โดย ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ)

2) เกษตรกร: โครงการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาใช้ในการเกษตร (ดำเนินการ โดย ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร)

การส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ผ่านมาตรการ “depa Digital Startup Fund” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในการต่อยอดแนวความคิดให้เกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่สำหรับการเริ่มต้นเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

Load More