บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select

สนใจสมัครได้ที่ (คลิก)


รายละเอียดโครงการ

เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อชุมชนในชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)

เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)

มาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เพื่อการเริ่มต้นและขยายบริการธุรกิจดิจิทัล

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมกรรมดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาชายหาดบางแสน

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยหลักสูตรออนไลน์ 6 หลักสูตร


พื้นที่รับผิดชอบ

  • ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด

ที่ตั้ง  

  • ชั้น 1 อาคาร Visionarium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
    88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230


      https://goo.gl/maps/Sy1hrXRzAGrVrWFz6

  • E-mail: dce-er@depa.or.th

  • โทร: 02-026-2333 ต่อ 6402-6405


Load More

ศูนย์ Digital One Stop Service (DOSS) สาขาตะวันออก เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 มีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น 452 คน
Load More

การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาตะวันออกดำเนินการส่งเสริมพื้นที่รับผิดชอบให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต้นแบบ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart People, Smart Governance และ Smart Environment โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

       ขณะนี้อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการจัดทำ แผนงาน Smart City รายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อผลักดันจนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติ

กิจกรรมส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ 


Load More

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาตะวันออกดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ผ่านมาตรการ “depa Digital Manpower Fund” ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ และระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

Load MoreLoad More