บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Selectการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

         สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง ดำเนินการส่งเสริมพื้นที่รับผิดชอบให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต้นแบบ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart People, Smart Governance และ Smart Environment โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

        ขณะนี้อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการจัดทำ แผนงาน Smart City รายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อผลักดันจนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติ


        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ  ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 100 ราย เตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรในการเข้าทำงานและยกระดับให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของประเทศ


Load More


Load More