บริการ
TH
EN
TH
CN
depa เขตพื้นที่ภาคอีสาน
Please Select

ที่ตั้ง  

 • อยู่ระหว่างจัดตั้งสำนักงาน


พื้นที่รับผิดชอบ

 • หนองคาย, เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, บึงกาฬ, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร


บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือกับบุคคลอื่นในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต พัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือและให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการพิเศษพร้อมประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ และประชารัฐ
 • ดำเนินการอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาตามโจทย์ของประเทศไทย ตามวาระของประเทศกิจการสาขา

Load More

ที่ตั้ง  

 • อาคารแก่นนครออฟฟิศปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 11 ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000


พื้นที่รับผิดชอบ

 • กาฬสินธ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด


บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือกับบุคคลอื่นในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต พัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือและให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการพิเศษพร้อมประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ และประชารัฐ
 • ดำเนินการอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาตามโจทย์ของประเทศไทย ตามวาระของประเทศ


บุคคลากรสาขา 

 • คุณธวัชชัย โคตรวงษ์   (ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน / รักษาการผู้จัดการสำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง)
 • คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว   (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส)
 • คุณวรรณนิภา วงค์อามาตย์   (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส)
 • คุณศิริประภา ประภากรเกียรติ   (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส)
 • คุณพีรกานต์ การภักดี   (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)


กิจการสาขา

Load More

พื้นที่รับผิดชอบ

 • อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

ที่ตั้ง  

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนล่าง

  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 เลขที่ 555 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 • E-mail: dne-ln@depa.or.th

 • โทร: 082-700-6205

  https://goo.gl/maps/JHaCVHjqZspqWhBJ9

Load More