บริการ
TH
EN
TH
CN
depa เขตพื้นที่ภาคเหนือ
Please Select

ที่ตั้ง  

 •  เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000


พื้นที่รับผิดชอบ

 • เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, เชียงราย, พะเยา, น่าน, แพร่


บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือกับบุคคลอื่นในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต พัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือและให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการพิเศษพร้อมประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ และประชารัฐ
 • ดำเนินการอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาตามโจทย์ของประเทศไทย ตามวาระของประเทศ


บุคคลากรสาขา 

 • คุณศราวุธ  เลาหะวิสุทธิ์     (ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน)
 • คุณชฎาธช  จันทนพันธ์      (หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 • คุณปรัชญา  โกมณี            (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส)
 • คุณภัคภร  กาญจนสกุล      (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส)
 • คุณวิไลพร  ถานะวุฒิพงศ์   (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส)
 •  คุณปณชล  สาธรรม          (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)


กิจการสาขา

Load More

ที่ตั้ง  

 •  อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99/9  หมู่9  ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000


พื้นที่รับผิดชอบ

 • พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, ตาก, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, อุทัยธานี 


บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือกับบุคคลอื่นในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต พัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือและให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการพิเศษพร้อมประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ และประชารัฐ
 • ดำเนินการอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาตามโจทย์ของประเทศไทย ตามวาระของประเทศ


บุคคลากรสาขา 

 • นางสาวปารนีย์ ดิบดี       (รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนล่าง)
 • นางสาวปาริชาติ มณีท่าโพธิ์        (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 • นายกฤษณะ กันทาธรรม       (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)


กิจการสาขา

Load More