บริการ
TH
EN
TH
CN
depa เขตพื้นที่ภาคใต้
Please Select

ที่ตั้ง  

 • อาคารศูนย์บริการวิชาการ   ชั้นที่  1 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่
  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000


พื้นที่รับผิดชอบ

 • ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ระนอง, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, ตรัง


บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือกับบุคคลอื่นในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต พัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของดีป้า
 • ร่วมมือและให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการพิเศษพร้อมประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ และประชารัฐ
 • ดำเนินการอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาตามโจทย์ของประเทศไทย ตามวาระของประเทศ


บุคคลากรสาขา 

 • คุณประชา อัศวธีระ (ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ / รักษาการผู้จัดการสำนักงานฯสาขาภาคใต้ตอนบน)
 • คุณต้น ใจตรง (หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 • คุณสุชาดา เจียรพิพัฒน์พงศ์ (หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 • คุณสุมิตตรา หยิกซ้าย (นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส)
 • คุณศุภโชคชัย แซ่ตัน (ลูกจ้างปฎิบัติการเฉพาะกิจ)


กิจการสาขา

Load More

พื้นที่รับผิดชอบ

 • สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ที่ตั้ง  

https://goo.gl/maps/BxYX5FLE4zErxKFaA

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ LRC (ตึกคุณหญิงหลง) ห้อง Innovation Hub ชั้น 1
  15 ถนนกาญจนวนิชย์ ซอย 7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทร 082 2588599

Load More