บริการ
TH
EN
TH
CN
depa เขตพื้นที่ภาคใต้
Please Select

พื้นที่รับผิดชอบ

 • จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช


แนะนำบุคลากรสาขา


รายละเอียดเพื่อการติดต่อ 

 • ที่อยู่ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบน อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 • E-mail : sus@depa.or.th
 • โทร : 076-379-111 ถึง 113  โทรสาร: 076-379-000
Load More

พื้นที่รับผิดชอบ

 • สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ที่ตั้ง  

https://goo.gl/maps/BxYX5FLE4zErxKFaA

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ห้องE206  ชั้น 2
  15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทร 082 2588599

Load More