บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
 
กิจกรรม The Smart City Ambassadors #2


       สานต่อความสำเร็จของโครงการ นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 (The Smart City Ambassadors 1 (SCA#1)) สู่ โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassadors) รุ่นที่ 2 เวทีสำคัญที่จะเปิดประตูแห่งโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี 150 คน มาขับเคลื่อนพัฒนาเมืองผ่านการนำองค์ความรู้ และดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหา พัฒนาเมืองเป้าหมายสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่ ร่วมกับตัวแทนของหน่วยงาน พร้อมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เติมเต็มองค์ความรู้ อาทิ Smart City Ambassador Boot Camp คลาสเข้มข้นยกระดับทักษะการพัฒนาเมือง พร้อมได้รับประกาศณียบัตร, ศึกษาดูงานในองค์กรหน่วยงาน Smart City ชั้นนำพบปะพันธมิตรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมืองและพันธมิตรบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องมากมาย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


ทำเนียบนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (SCA#2) ทั้ง 150 คน
 หนังสือสรุปภาพรวมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (SCA#2 Handbook)