บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
 
ประกาศและคำสั่ง

เกณฑ์การประเมิน และคุณสมบัติ การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ

การประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งจัดตั้งสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

ประกาศการมอบตราสัญญาลักษณ์ฯ 1_2565

ประกาศการมอบตราสัญญาลักษณ์ฯ 1_2564

ประกาศการมอบตราสัญญาลักษณ์ฯ 2_2564

คู่มือและแบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบแผนเมืองอัจฉริยะ (สำหรับ อปท.)

ตัวอย่างหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

คู่มือเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ส.ค. 2564)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ธ.ค. 2566)

คู่มือการใช้ตราสัญญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

การใช้งานบนพื้นหลัง ความเข้มระดับต่างๆ

เมืองอัจฉะริยะประเทศไทย

ภาคกลาง

1 คลองผดุงกรุงเกษม (กรุงเทพมหานคร)

2 เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 (กรุงเทพมหานคร)

3 สามย่านสมาร์ทซิตี้ (กรุงเทพมหานคร)

4 เมืองอัจฉริยะมักกะสันฯ (กรุงเทพมหานคร)

ภาคตะวันออก

5 ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ฯ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

6 แสนสุขสมาร์ตซิตี้ (จังหวัดชลบุรี)

7 เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ (จังหวัดระยอง)

ภาคใต้

8 ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดภูเก็ต)

9 เมืองศรีตรัง (จังหวัดตรัง)

10 ยะลาเมืองอัจฉริยะฯ (จังหวัดยะลา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดขอนแก่น)

ภาคเหนือ

12 การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด (จังหวัดเชียงใหม่)

13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน  (จังหวัดเชียงใหม่)

14 นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้ (จังหวัดนครสวรรค์)

15 แม่เมาะเมืองน่าอยู่  (จังหวัดลำปาง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอสำหรับเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

มาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (Digital Transformation Fund for Community)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Scholarship)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Event and Marketing Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเอภาคอุตสาหกรรม (Digital Transformation Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Research Development and Innovation Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาครัฐ

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาคเอกชน

เอกสารเผยแพร่ อื่นๆ 

Smart City Competitiveness Index (Booklet) 

Smart City Competitiveness Index (TH-Poster)

Smart City Competitiveness Index (ENG Poster)

คู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

Press Thailand Smart City Week 2020 (SCW2020) EN

Press Thailand Smart City Week 2020 (SCW2020) TH

Smart City Primer - Selected ASEAN Experiences : Insight from the 2021 YSEALI Smart Cities Regional Workshop