บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Select
สำนักงานเมืองอัจฉริยะ


     สำนักงานเมืองอัจฉริยะ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 มีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

คำสั่งจัดตั้งสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเมืองอัจฉริยะ


คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

(Click here for English version)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน


การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ     “เมืองอัจฉริยะ” หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  อย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีมิติการพัฒนาได้หลายด้าน มีมิติที่สำคัญ 7 ด้านคือ 1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 4) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 5) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 6) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 7) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)


ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ และติดตามเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การเฝ้าระวังภัยพิบัติตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เช่น การบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy) เช่น เชื้อเพลงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ เป็นต้น

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ (เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น)

การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้


องค์ประกอบของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนนโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบของแผนการพัฒนา ประกอบไปด้วย 5 เสาหลัก ดังนี้

(Click here for English version)

ช้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

(Click here for English version)


Load More
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ


     เมืองอัจฉริยะ: เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน


ขั้นตอนขอรับการส่งเสริมเป็นเมืองอัจฉริยะ

(Click here for English version)


ขั้นตอน

ขั้นตอนในการสมัครขอรับพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 4 ขั้นตอนคือ

 1. ส่งข้อเสนอโครงการ ที่ [email protected] หรือ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย Smart City Thailand Office ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 2. รับรองสถานะเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

 3. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ

 4. ประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ


คุณสมบัติผู้สมัคร

หน่วยงานที่ขอรับการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1.  เป็นนิติบุคคล ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของ รัฐ ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นข้อเสนอ
 2.  หรือเป็นนิติบุคคล ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ของรัฐ ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นข้อเสนอ ที่มีความร่วมมือกับ หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทยในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
 3.  หรือเป็นนิติบุคคลภาคเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ที่ยื่นข้อเสนอ และประสงค์จะขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยโครงการเมืองอัจฉริยะของ หน่วยงานเอกชนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานทางปกครองในระเบียบบริหารราชการส่วน ภูมิภาค หรือระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 


สิทธิประโยชน์และเครื่องมือการส่งเสริม


สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

     มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพัฒนาทั้งพื้นที่ ระบบ และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกิจการ ได้แก่

 1. กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (หมวด 7.31) กำหนดเงื่อนไขสำคัญ คือจะต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่พร้อมรองรับระบบอัจฉริยะด้านต่างๆ จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) และจะต้องลงทุนจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ อีกอย่างน้อย 1 ด้าน จาก 6 ด้าน (Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart Energy) ต้องมีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลโดยมีการเชื่อมโยงหรือการให้ใช้งานข้อมูลในการบริหารจัดการและให้บริการในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

  ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (จำกัดวงเงิน) และในกรณีที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 2. กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (หมวด 7.32) กำหนดเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องมีการบพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น Smart Environment, Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance และ Smart Energy เป็นต้น โดยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (จำกัดวงเงิน) และหากตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล


สิทธิประโยชน์จากบีโอไอสำหรับเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

เครื่องมือการส่งเสริมของ depa


มาตรการส่งเสริม

 1. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund)
 2. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (Digital Transformation Fund for Community)

 3. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)

 4. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Scholarship)

 5. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Event and Marketing Fund)

 6. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเอภาคอุตสาหกรรม (Digital Transformation Fund)

 7. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Research Development and Innovation Fund)

 8. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาครัฐ

 9. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาคเอกชน


Load More
ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ


     เมืองที่ส่งข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำนักงานเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งสิ้น 66 ข้อเสนอ ณ เดือน ต.ค. 2565 แบ่งเป็นข้อเสนอเมืองเดิม 59 เมือง เมืองใหม่ 7 เมือง มีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะจำนวน 30 เมือง (ข้อมูล ณ 5 ส.ค. 65) และเมืองที่เป็นเขตส่งเสริมจำนวน 36 เมือง(Click here for English version)

เมืองอัจฉริยะ


     เมืองอัจฉริยะคือ เมืองที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์เป็นเมืองอัจฉริยะ จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

(Click here for English version)


สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปข้อมูลแผนเมืองอัจฉริยะโดยคลิกที่รูปภาพของเมืองที่ต้องการ (Click here for English)

(Click here for English)
(Click here for English)

(Click here for English)


15 เมืองอัจฉริยะ ที่ผ่านการรับรองโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

การใช้งานบนพื้นหลัง ความเข้มระดับต่างๆ


เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ


     เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่มีความต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และได้จัดส่งข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำนักงานเมืองอัจฉริยะแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะเพื่อประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ


(Click here for English version)

(Click here for English version)

(Click here for English version)

(Click here for English version)

(Click here for English version)

Load More
โครงการ The Smart City Solutions Awards 2022

ประกาศรางวัล Smart City Solutions Awards 2022 

ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการประกวดได้ที่นี่ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

Load More
กิจกรรม The Smart City Ambassadors #2


กิจกรรม สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็น Smart City

:

เปิดรับหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)

สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็น Smart City

สิทธิประโยชน์ สุด Exclusive หร้อมโอกาสมากมาย ห้ามพลาด !!!!!!

>>> Smart City Ambassador ประจำเมือง ช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยขับเคลื่อน ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปี

>>> ได้เข้าร่วม Boot Camp และกิจกรรมยกระดับพัฒนาทักษะการพัฒนาเมือง จากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำเทคโนโลยีมากมาย

>>> Site Visit พื้นที่เมืองอัจฉริยะจริง

>>> ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน หน่วยงานที่ส่งเอกสารครบสมบูรณ์ตามเงื่อนไขจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการก่อน  

**ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 1 จังหวัด กำหนดโควตาไม่เกิน 2 หน่วยงาน โดยเงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ

>>> หน่วยงานรัฐและเอกชน เจ้าของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ เช่น เทศบาล อบต สำนักงานจังหวัด นิติบุคคลที่ถือครองพื้นที่ ฯลฯ

>>> มีผู้นำเห็นความสำคัญและเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

>>> มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะ

>>> มีความพร้อมจะรับบุคลากรเข้าร่วมงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

>>> มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ของ สศด. (สามารถเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/depa-csco)

หน่วยงานที่สนใจ กรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารการออนไลน์ ได้ที่ >> https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร >> https://bit.ly/เอกสารSmartCityAmbassador2

Clip ประมวลภาพกิจกรรม SCA1 >> bit.ly/SCA1_VDO

UPDATE รายชื่อหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการทาง website: www.smartcitythailand.or.th

สอบถามเพิ่มเติม >> 089-711-7057 (ทมะ), 090-978-2142 (ศิริพร)

ข้อมูลเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ >> https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan


กิจกรรมสำหรับคนรักบ้านเกิด

  

คนรักบ้านเกิด เตรียมพร้อม... เราต้องการคุณ  !!??

มาร่วมพัฒนาเมืองน่าอยู่ Smart City กัน จุก ๆ จัดปั๊ยยย 150 คน 150 เมือง ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ตามเสียงเรียกร้อง

ผู้สนใจ >> สมัครเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)

ส่งเอกสารการสมัคร และ Clip VDO (ไม่เกิน 3 นาที) ได้ที่ >>> https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9

ประกาศรับสมัคร >> https://bit.ly/เอกสารSmartCityAmbassador2

สิทธิประโยชน์ เบื้องต้น

>>> รับเงินเดือน 17,000 บาท 1 ปี

>>> ร่วมกิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp ยกระดับทักษะพัฒนา Smart City สุดเข้มข้น เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

>>> ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง

Clip ประมวลภาพกิจกรรม SCA1 >> bit.ly/SCA1_VDO

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1 เมษายน – 21 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม >> 089-711-7057 (ทมะ), 090-978-2142 (ศิริพร)

Load More
กิจกรรม Boot Camp


     The Smart City Ambassadors โครงการที่เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ มีใจอยากพัฒนาภูมิลำเนา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้มีการคัดเลือกคนรุ่นใหม่รักบ้านเกิด จำนวน 30 คน จากเมืองในเขตส่งเสริมและเมืองที่มีความสนใจจะยื่นขอเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อเข้าร่วมโครงการ รวม 30 เมือง ใน 26 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะสำคัญจำเป็นด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพร้อมตัวแทนหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง หรือกัปตัน เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เป็นระยะเวลารวมตลอดโครงการ 12 เดือน

     Smart City Ambassadors ทั้ง 30 คน พร้อมกัปตัน จะได้ร่วมกันทำกิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และทักษะจากวิทยากรชั้นนำ และตัวจริงในวงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน Smart City Boot Camp พร้อมได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ นอกจากนี้เหล่า Ambassadors ทั้ง 30 คนนี้ ยังมีโอกาสได้เสนอแนวคิดเพื่ิอร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในถิ่นฐานบ้านเกิดของพวกเขา พร้อมโอกาสการร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมืองในระยะยาว แถมยังมีค่าตอบแทนรายเดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ คาดหวังว่าโครงการนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำงานด้านการพัฒนาเมืองต่อไป 

แผนการดำเนินกิจกรรม


หลักสูตร


ตารางเรียน

หมายเหตุ: กิจกรรมออฟไลน์ถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564 


ทำเนียบเด็ก 30 คนกิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม


ตารางกิจกรรม

คู่มือกิจกรรม

Load More
โครงการ depa Smart Living Solution

depa ชวนเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ร่วมกับเอกชน พัฒนาโครงการความร่วมมือในรูปแบบ PPP ภายใต้ โครงการ "depa Smart Living Solution"

ครั้งแรกในการสร้างช่องทางการ matching ระหว่างเมืองและเอกชนผู้ให้บริการด้านดิจิทัล เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการและขอรับเงินสนับสนุนจากดีป้า โดยมีมูลค่าการสนับสนุนรวมกว่า 6 ล้านบาท พร้อมโอกาสลุ้นรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก Partners ได้แก่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT Mastercard Siemens SCG

โครงการ depa Smart Living Solutions มีวัตถุประสงค์เพื่อจับคู่ความต้องการในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคหน่วยงาน ท้องถิ่น และภูมิภาค กับภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการร่วมมือเพื่อ บริการเมืองอัจฉริยะในรูปแบบรัฐร่วมเอกชน หรือ PPP และกระตุ้นให้เกิดการร่วมทุนฯ เพื่อให้เกิดต้นแบบการให้บริการเมืองอัจฉริยะของหน่วยงานท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้ในอนาคต ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเกิดความร่วมมือในการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรม พร้อมกับการยกระดับองค์ความรู้ สร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมให้เมือง และภาคเอกชน ให้สามารถดำเนินโครงการเพื่อบริการเมืองอัจฉริยะได้อย่างยั่งยืน

สำหรับภาคเอกชนที่สนใจ ลงทะเบียนเป็น depa digital provider และ เมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของดีป้า สำหรับเมืองหรือภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครผ่านแพลตฟอร์ม Eventpass ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการสมัครโครงการ (เอกสารรายละเอียดการสมัคร)

Link สมัครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับภาคเอกชน (DP) evpss.co/dpregister

สำหรับเมือง evpss.co/depasmartcity2022

เอกสารประกอบโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารและรับฟังคลิปย้อนหลังรายละเอียดโครงการได้ที่ https://bit.ly/3FGYf4s

ส่งข้อเสนอโครงการที่ [email protected] ได้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน

คุณพรชัย 096-327-6429


ส่งข้อเสนอผ่าน LINE Official Account: depaThailand โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14Load More
แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง


     แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เป็นการผสานกันระหว่างเทคโนโลยีกับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูล ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและนำไปสู่การวิเคราะห์คุณภาพการพัฒนาและให้บริการของเมืองที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองอัจฉริยะที่มองความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเมืองที่ยั่งยืน  การพัฒนาของแต่ละเมืองมีแนวทางที่หลากหลายทั้งด้านประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละด้านมีการพัฒนาระบบให้บริการแก่ประชาชนที่แยกจากกัน และมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลของเมืองที่เกิดจากบริการต่างๆ เหล่านี้กระจัดกระจายกันอยู่และไม่ได้ถูกนำมาบูรณาการเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ปริมาณขยะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและการปริมาณของนักท่องเที่ยวก็ส่งผลถึงปัญหาขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน อีกทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจจากท่องเที่ยวและการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสังคมด้วย ถือเป็นผลกระทบที่สัมพันธ์กันอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแล้วการวางแผนและติดตามการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของเมืองจำเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายด้าน ซึ่งจะช่วยให้เมืองตอบสนองต่อความต้องการอย่างต่อเนื่องและสามารถส่งมอบบริการที่ดีขึ้น ตอบสนองต่อวิกฤตต่างๆ ได้้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เมืองอัจฉริยะต่างๆ ทั่วโลกจึงมีการพัฒนา CDP ขึ้นเป็นศูนย์การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเมือง รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลนำไปสู่ข้อมูลที่มีคุณภาพดีขึ้น นำไปสู่วัฒนธรรมที่ดีขึ้นของการแบ่งปันข้อมูล และทำให้ประชาชนได้้รับทราบข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยได้กำหนดให้การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเป็นหนึ่งองค์ประกอบหลักของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในทุกๆ เมือง


“แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัล ที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในเมือง อย่างเป็นระบบ พร้อมใช้ ปลอดภัย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกับเมือง”


     เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรอบโครงสร้างของ CDP และสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ depa (ดีป้า) ได้จัดทำกรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง พร้อมกับพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล ซึ่งประยุกต์ใช้กรอบฯ ดังกล่าว ทุกท่านสามารถเข้าชมข้อมูลและการใช้งาน และดาวน์โหลดข้อมูลเปิดของเมืองต่างๆ ได้ที่ www.citydata.in.th


กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Framework)


     กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework) ได้ถูกจัดทำและนำเสนอภาพรวมให้เห็นว่า CDP นั้นคืออะไร และมีประโยชน์กับเมืองอย่างไร ผ่านตัวอย่างจริงในหลาย ๆ เมืองทั่วโลก นำมาสรุปยกตัวอย่างและขั้นตอนการพัฒนา CDP แต่ละส่วนประกอบ ตั้งแต่นโยบาย การบริหารจัดการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคนิค จนไปถึงเรื่องของข้อกำหนดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและนำไปดำเนินการจริงได้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเมืองต่อไป


     ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework) และเอกสารอื่นๆ ได้ที่  https://www.citydata.in.th/เอกสารเผยแพร่/ 

Load More
ข่าวประชาสัมพันธ์

[09-10-2022] ประกาศผลรายชื่อเมืองที่ได้รางวัลในโครงการ Smart City Solutions Awards ทั้ง 7 ด้าน

[19-09-2022] depa จัดระดับความเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 2564 เพื่อยกระดับมาตรฐานการวางแผนเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

[18-09-2022] ดีอีเอส - depa เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp

[7-09-2022] ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่1 โครงการ Smart City Solutions Awards 2022


[11-06-2022] ขยายเวลารับสมัครโครงการ Smart City Ambassadors #2 คนรุ่นใหม่สู่นักดิจิทัลพัฒนาเมือง รุ่นที่ 2

[08-04-2022] เปิดตัวโครงการ depa Smart Living Solution ระหว่าง depa และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


[24-12-2021]  บิ๊กป้อมมอบ "ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย" แก่ 15 เมืองแรกของไทย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งเป้าขยายเมืองอัจฉริยะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

เมืองอัจฉริยะคลองผดุงกรุงเกษม (กรุงเทพมหานคร) 

เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 (กรุงเทพมหานคร)

สามย่านสมาร์ทซิตี้ (กรุงเทพมหานคร)

เมืองอัจฉริยะมักกะสันฯ (กรุงเทพมหานคร)

แสนสุขสมาร์ตซิตี้ (จังหวัดชลบุรี)

เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ (จังหวัดระยอง)

ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดภูเก็ต)

เมืองศรีตรัง (จังหวัดตรัง)

ยะลาเมืองอัจฉริยะฯ (จังหวัดยะลา)

ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดขอนแก่น)

การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด (จังหวัดเชียงใหม่)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ
ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน (จังหวัดเชียงใหม่)

นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้ (จังหวัดนครสวรรค์)

แม่เมาะเมืองน่าอยู่ (จังหวัดลำปาง)[Update] 

Smart City Thailand Office - Home | Facebook การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ


[23-09-2021] รมว.ดีอีเอส นำประชุมขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ไฟเขียวเพิ่ม 10 พื้นที่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

[30-06-2021] “ดีป้า” เดินหน้าพิจารณา 4 ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

[06-05-2021] รมว.ดีอีเอส นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พร้อมเห็นชอบ นำร่อง 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่The Smart City Ambassadors Bootcamp#1

[01-03-2022] กิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp ค่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะสุดเข้มข้น

[16-07-2021] กิจกรรม BOOT CAMP ในหัวข้อ "คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย" และ "การจัดการจราจรอัจฉริยะ"

[14-07-2021] กิจกรรม BOOT CAMP ในหัวข้อ "เมืองอัจฉริยะรอบโลก" และ "การทำแผนพัฒนาเมือง"

[13-07-2021] กิจกรรม BOOT CAMP ในหัวข้อ “ดีป้า มีเครื่องมือ อะไรบ้าง?”

[09-07-2021] เริ่มแล้วกิจกรรมอบรม BOOT CAMP ออนไลน์ โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors 

[02-07-2021] เปิดตัว 30 คนรักบ้านเกิด “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors” 

[16-06-2021] ขอแสดงความยินดีกับ 30 คนรักบ้านเกิด ที่จะได้เข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors กับดีป้าเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

[08-06-2021] พร้อมกันหรือยัง!!! สำหรับการ Audition โครงการ The Smart city Ambassadors ทั้ง 77 ท่าน

Load More
ประกาศและคำสั่ง

การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

การประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งจัดตั้งสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

ประกาศการมอบตราสัญญาลักษณ์ฯ 1_2564

ประกาศการมอบตราสัญญาลักษณ์ฯ 2_2564

คู่มือและแบบฟอร์ม

คู่มือเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ส.ค. 2564)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (มิ.ย. 2564)

คู่มือการใช้ตราสัญญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

การใช้งานบนพื้นหลัง ความเข้มระดับต่างๆ

เมืองอัจฉะริยะประเทศไทย

ภาคกลาง

1 คลองผดุงกรุงเกษม (กรุงเทพมหานคร)

2 เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 (กรุงเทพมหานคร)

3 สามย่านสมาร์ทซิตี้ (กรุงเทพมหานคร)

4 เมืองอัจฉริยะมักกะสันฯ (กรุงเทพมหานคร)

ภาคตะวันออก

5 ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ฯ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

6 แสนสุขสมาร์ตซิตี้ (จังหวัดชลบุรี)

7 เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ (จังหวัดระยอง)

ภาคใต้

8 ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดภูเก็ต)

9 เมืองศรีตรัง (จังหวัดตรัง)

10 ยะลาเมืองอัจฉริยะฯ (จังหวัดยะลา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดขอนแก่น)

ภาคเหนือ

12 การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด (จังหวัดเชียงใหม่)

13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน  (จังหวัดเชียงใหม่)

14 นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้ (จังหวัดนครสวรรค์)

15 แม่เมาะเมืองน่าอยู่  (จังหวัดลำปาง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอสำหรับเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

มาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (Digital Transformation Fund for Community)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Scholarship)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Event and Marketing Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเอภาคอุตสาหกรรม (Digital Transformation Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Research Development and Innovation Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาครัฐ

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาคเอกชน

เอกสารเผยแพร่ อื่นๆ 

Smart City Competitiveness Index (Booklet) 

Smart City Competitiveness Index (TH-Poster)

Smart City Competitiveness Index (ENG Poster)

คู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

Press Thailand Smart City Week 2020 (SCW2020) EN

Press Thailand Smart City Week 2020 (SCW2020) TH

Smart City Primer - Selected ASEAN Experiences : Insight from the 2021 YSEALI Smart Cities Regional Workshop

Load More
City at the Next Level: ยกระดับทักษะ เปิดโอกาสสู่อาชีพและสร้างรายได้ ไปกับเมืองในยุคดิจิทัล

โครงการ City at the Next Level: ยกระดับทักษะ เปิดโอกาสสู่อาชีพและสร้างรายได้ ไปกับเมืองในยุคดิจิทัล

เพื่อพัฒนาชุดความรู้และเทคนิคการใช้ดิจิทัลที่จะเพิ่มทักษะสำคัญในยุคใหม่ และโอกาสของการสร้างรายได้ ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมได้ประกาศนียบัตร และสามารถใช้ลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพลเมืองอัจฉริยะ ให้คุณอยู่อย่างทันสมัย ในเมืองอัจฉริยะ

พร้อมลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (ทุกต้นเดือน มี.ค., ก.ค. และ พ.ย.) <<< เน้นๆ

เป้าหมาย

 1. มีวิธีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประกอบธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเมือง
 2. สามารถนำความรู้ด้านการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล มาวางแผนต่อยอกธุรกิจ การขาย เพิ่มรายได้ขับเคลื่อนกสนเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
 3. มีส่วนร่วมในการเพิ่มจำนวนพลเมืองอัจฉริยะให้กับเมือง

เทคนิคความรู้ 4 กลุ่ม

 1. การออกแบบเชิงความคิด ของคนเมืองสมาร์ต คิดอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ พื้นฐานสู่ความเป็นคนเมืองสมาร์ต
 2. เปิดร้านในเมืองสมาร์ต ให้คุณพร้อมเป็นเจ้าของบนโลกออนไลน์อย่างเต็มตัว
 3. ความสำเร็จด้วยข้อมูล การจัดการข้อมูลอย่างสมาร์ตก้าวไปกับโลกที่ขับเคลื่อน
 4. อยู่เมืองสมาร์ตคอนเทนต์ต้องปัง เมื่อคอนเทนต์มีความสำคัญเราต้องสร้างให้ฟังในยุคใหม่

4 ขั้นตอนการสมัคร

 1. ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ https://www.phonlamuangdee.com/smartcity
 2. ขอรับประกาศนียบัตร
 3. ลงทะเบียนพลเมืองอัจฉริยะ ที่ bit.ly/พลเมืองอัจฉริยะ
 4. ลุ้นรับรางวัล ประกาศผลที่ Facebook: https://www.facebook.com/SmartCityThailandOffice/


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่นี่ https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan หรือ https://www.facebook.com/SmartCityThailandOffice/

หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ CSCOหลักสูตร Smart City จากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ที่จะช่วยสร้างคุณให้เป็นผู้นำเมืองอัจฉริยะ

คอร์สออนไลน์ที่เป็นพื้นฐานองค์ความรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความรู้พื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสูตรผู้นำเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Chief Smart City Officers: CSCO

คอร์สนี้ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

 1. Introduction of Smart City Thailand
 2. Smart Cities: Urban Infrastructure Plan for Smart City Development
 3. Smart Cities: City Data Platform, Big Data, IoT, and IoC
 4. Smart City, Technology and You
 5. Citizens at the Center: A Practical Approach to Building a Smart City
 6. Smart Cities: Development Economics and Financial feasibility for Smart City Project


หลังจากผ่านการอบรมครบทุกองค์ประกอบ และผ่านแบบทดสอบตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร

เว็บไซต์ click เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร

SCW2020

Thailand Smart City Week 2020 (SCW2020) – Thailand’s festival of smart city where city leaders meet technological movers and shakers to exchange and transform the next generation of smart cities 

เว็บไซต์   คลิก  Load More