บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select
 

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน


o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี พ.ศ. 2563
Load More