บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select
 

แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน


Load More