บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select

พื้นที่รับผิดชอบ

  • จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช


แนะนำบุคลากรสาขา


รายละเอียดเพื่อการติดต่อ 

  • ที่อยู่ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบน อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  • E-mail : sus@depa.or.th
  • โทร : 076-379-111 ถึง 113  โทรสาร: 076-379-000


Load More

Load More

การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โครงการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ (Phuket Smart City)

            จังหวัดภูเก็ต มีการเติบโตทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด ทำให้มีสภาพสังคมเป็นสังคมเมือง ทำให้ปัญหามีความหลากหลายและความซับซ้อน ซึ่งการบริหารจัดการเมืองในรูปแบบเดิม ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันท่วงที จังหวัดภูเก็ตจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องแห่งแรกในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ภายใต้นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญที่จะรองรับแผนพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

            สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการฯ โดยเริ่มจากการเป็นแกนหลักร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความเข้าใจในหลักคิดของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กำหนดวิสัยทัศน์เมืองอัจฉริยะ กำหนดด้านในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ วางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ด้านในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ด้าน และคณะกรรมการในการกำกับ ติดตามประเมิน ในภาพรวมของโครงการอีกลำดับชั้นหนึ่ง

วิสัยทัศน์เมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ต “เมืองท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน” มีที่มาจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานที่สำคัญมากของจังหวัดภูเก็ต

Load More

ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ผ่านมาตรการ “depa Digital Manpower Fund” ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

Load More


Load More