รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนผ่าน
"โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT, และ AI" ประจำปี 2563 - 2565

depa | Coding School

Coding in your area

Coding

STEM

IoT

5 Areas

15K Students

Coding in your area

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, และ IoT

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์พื้นฐานสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์พื้นฐาน
จากตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย

เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding, STEM, และ IoT
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนวิทยาการคำนวณในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

Awesome Image

Coding in your area

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ

  จำนวน 15,000 คน

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ

  จำนวน 15,000 คน

Coding in your area

รายละเอียดหลักสูตร

พื้นที่ภาคเหนือ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เครื่องวัด PM 2.5 แจ้งเตือนทาง Mobile phone
 • เครื่องเตือนระดับน้ำในตู้เย็นของโรงเรียน
 • เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ควบคุมโดยการใช้เซ็นเซอร์
 • การใช้เซ็นเซอร์ และเสต็ปมอเตอร์เพื่อปล่อยเมล็ดพืชทางโดรน
 • การใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน เพื่อสั่งให้เครื่องปั๊มน้ำทำงาน
 • การใช้เซ็นเซอร์ในการให้น้ำสำหรับสัตว์ปีก
 • การใช้เซ็นเซอร์เปิด-ปิด ประตูสำหรับสัตว์เลี้ยง

พื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • บ้านแสนรู้
 • บ้านอัจฉริยะ ไม่ร้อน ไม่หนาว
 • Security Home บ้านอุ่นใจ
 • Smart Farm สวนอัจฉริยะบนคอนโด
 • ดนตรีในหัวใจ
 • ครัวปลอดภัย

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โรงเรือนควบคุมปัจจัยการเพาะเมล็ดกัญชา
 • Smart-farm สำหรับโรงเลี้ยงเลี้ยงปูนา
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิการหมักไวน์
 • เครื่องแยกเมล็ดนุ่น
 • ตู้อบเนื้อเสือร้องไห้แดดเดียว

พื้นที่ภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • กระชังปลาครอบครัวอัจฉริยะยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมงท้องถิ่น
 • ตู้อาหารทะเลแช่แข็งออนไลน์
 • ประตูอัตโนมัติคอกสัตว์เลี้ยง คอกแพะ ชาวใต้
 • เซนเซอร์วัดน้ำหนักน้ำยางพารา
 • Smart-Home และป้องกันอัคคีภัยในอาคาร โรงเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 • ระบบตรวจจับการบุกรุกอัจฉริยะ
 • ระบบฟาร์มแพะอัจฉริยะ
 • ระบบพ่นฆ่าเชื้อโควิดในโรงเรียน
 • Micro:bit Fit&Firm
 • มัสยิสอัจฉริยะ: Services and safety Covid-19 in Masjid

Coding in your area

ระยะเวลาหลักสูตร

หลักสูตร 1 วัน

Coding in your area

เครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษา

ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ :
รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

ช่องทางการติดต่อ

 • ผู้ประสานงาน : คุณเมย์ธิชา
 • Tel : 095-691-9459
 • Email : [email protected]
 • Line ID : oi_oily
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร.นฏกร ประมายันต์

ช่องทางการติดต่อ

 • ผู้ประสานงาน : คุณพัชรียา
 • Tel : 092-219-6219
 • Email : [email protected]
 • Line ID : 0922196219
ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์

หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

ช่องทางการติดต่อ

 • ผู้ประสานงาน : คุณพนิดา
 • Tel : 096-236-4949
 • Email : [email protected]
 • Line ID : potaenidaptnd
ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.สูรีนา มะตาหยง

ช่องทางการติดต่อ

 • ผู้ประสานงาน : คุณสุวิมล
 • Tel : 085-256-3384
 • Email : [email protected]
 • Line ID : @062sjidk
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร ลิลลา อดุลยศาสน์

ช่องทางการติดต่อ

 • ผู้ประสานงาน : คุณซาวียะห์
 • Tel : 064-128-8100
 • Email : [email protected]
 • Line ID : 0641288100

depa | Coding School

Codekathon

Smart Farm

Smart Living

Smart Community

Smart Environment

Codekathon

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดพื้นที่เขตเมือง
และนอกเขตเมืองได้พัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, และ IoT

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ ได้แก่

 • ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
 • ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
 • ด้านชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)
 • ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะด้านวิทยาการคำนวณ
มาต่อยอดประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมจริง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วยพัฒนาชุมชน
สังคม และประเทศ ผ่านการบูรณาการความรู้จากหลากหลายศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการกลุ่ม
ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา (Project - based Learning)

เพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานโครงงานนวัตกรรมระหว่างกัน

Awesome Image

Codekathon

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 700 คน ครอบคลุม 4 ภูมิภาค รวม 7 จังหวัด ดังนี้

  • ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น
  • ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก จัดที่ กรุงเทพมหานคร
  • ภาคใต้ จัดที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

Codekathon

เนื้อหาหลักสูตร

มีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทักษะ Internet of Things ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม รวม 4 วัน/รุ่น รวม 24 ชั่วโมง สำหรับรูปแบบการอบรม เป็นการบรรยาย และสาธิต โดยให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง หรือเราเรียกว่า การทำ Project base Learning ตลอด 4 วัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

เรียนรู้ Concept ของคำว่า Smart Living, Smart Community, Smart Environment และ Smart Farming ตลอดจนอุปกรณ์ IoT ไม่ว่าจะเป็น Raspberry PI รวมไปถึง Censor ชนิดต่าง ๆ พื้นฐานการเชื่อมต่อและปรับแต่งอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน การใช้ภาษา Python ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ Raspberry PI และ Censor ชนิดต่าง ๆ การใช้ภาษา Python เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว การใช้ภาษา Python เพื่อตรวจจับสภาพแวดล้อม เช่น แสง, ความชื้น, อุณหภูมิ จากนั้นต่อยอดด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ IoT รวมไปถึงการออกแบบระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน LINE และการใช้ Platform Blynk ในการสร้าง Mobile Application เพื่อควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ IoT

ทั้งนี้ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมแนวคิดทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะในอนาคต

Codekathon

ขั้นตอนการสมัคร การฝึกอบรม
และการประกวดแข่งขัน

นักเรียน นักศึกษา ศึกษาข้อมูล และรายละเอียดโครงการ

ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่เว็บไซต์ www.codekathon.com (Coming soon)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

Codekathon

รูปแบบการฝึกอบรม

ระยะเวลาการอบรม

รวม 4 วัน/รุ่น รวม 24 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และสาธิต โดยให้ผู้เรียน พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง (Project base Learning)

Codekathon

รูปแบบการแข่งขัน

วันสุดท้ายของการอบรม ผู้เรียนจับกลุ่มรวม 4 คน/ทีม

แต่ละทีมออกแบบแนวคิวในการสร้างนวัตกรรม
1 ชิ้นงาน จาก 4 ธีม ดังนี้

 • ธีม Smart Living
 • ธีม Smart Community
 • ธีม Smart Environment
 • ธีม Smart Farm

คณะกรรมการ คัดเลือกสุดยอดผลงาน เพียง 1 รางวัล
จากแต่ละรุ่น เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับประเทศจาก 7 จังหวัด

ตัวแทนจากแต่ละรุ่น เข้าร่วม ค้นหาผู้ชนะเลิศการสร้างสรรค์โครงงานวัตกรรมอัจฉริยะ เพียง 1 ทีม

Codekathon

รางวัล

ระดับภูมิภาค

 • ในแต่ละจังหวัดที่จัดกิจกรรม จะมีทีมที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 ทีม แบ่งเป็นที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ
 • โดยทีมที่ชนะเลิศลำดับที่ 1 ของแต่ละจังหวัด จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ที่ กรุงเทพมหานคร

ระดับประเทศ

 • สำหรับการแข่งขันในระดับประเทศ มีรางวัล รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศ 3 รางวัล
 • รางวัลพิเศษสำหรับทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมของแต่ละสาขา

Codekathon

เครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษา

หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ช่องทางการติดต่อ

 • ผู้ประสานงาน : นางสาวหัสยา แซ่ฉั่ว
 • Tel : 085-553-5679
 • Email : [email protected]
 • Line ID : 0855535679

depa | Coding School

ช่องทางติดต่อ

ติดตามข่าวสารโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสำหรับเด็กและเยาวชน
(โครงการ Coding in Your Area และ โครงการ Codekathon)

Facebook Page: Coding in Your Area by depa

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ ด้านวิทยาการคำนวณของ depa


Facebook Page: CodingThailand by depa
Website: www.depa.or.th/depaCodingSchool

อัพเดตความรู้ด้านวิทยาการคำนวณWebsite: www.CodingThailand.org

Contact

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Address

80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Facebook

depa Thailand

Phone

0-2026-2333