บริการ
TH
EN
TH
CN

depa จับมือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปั้นศูนย์ AI อาชีวะ รองรับ EEC ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อม นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมห

16 มิถุนายน 2564,ดีป้าลาดพร้าว - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams กับ นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และคณะทำงาน เพื่อหารือ โครงการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี Chonburi Technical College Industrial Artificial Intelligent Center CTC IAI Center

โดยในที่ประชุมได้มีการวางแผนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งเป็นสถานบันศึกษาที่มีความพร้อมในด้านดิจิทัล และมีความร่วมมือกับสถานประกอบชั้นนำในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแผนพัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยตั้งเป้าพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่นักเรียนในระดับ ปวส. แผนกวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

ในการนี้ ดร.ปรีสาร ได้กล่าวถึงหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในภาคอุตสาหกรรม ให้กับกำลังคนระดับอาชีวศึกษา (AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC โดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำหลักสูตรมาส่งเสริมและประยุกต์ใช้กับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา กำลังคนรูปแบบ Re – Skilling และ Up – Skilling ให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบ AI (Artificial Intelligence) และรองรับแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไปในอนาคต