บริการ
TH
EN
TH
CN
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
Please Select
1. depa Internationalization Voucher

2. depa Intellectual Property Voucher

3. depa mini Transformation Voucher

4. depa Standardization Voucher

5. depa Digital Manpower Fund

6. depa Digital Scholarship Fund

7. depa Digital Research Development and Innovation Fund

8. depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment

9. depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment

10. depa Digital Startup Fund

11. depa Digital Transformation Fund for Community

12. depa Digital Event and Marketing Fund

13. depa Digital Transformation Fund

Load More