บริการ
TH
EN
TH
CN

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลพื้นฐาน ( o1-o4 )
การประชาสัมพันธ์ ( o5 )
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ( o6 )
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ( o7-o9 )
การปฏิบัติงาน ( o10 )
การให้บริการ ( o11-o13 )
การจัดซื้อจัดจ้าง ( o14-o17 )
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( o18-o21 )
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( o22-o24 )
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ( o25 )
นโยบาย No Gift Policy ( o26-o29 )
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ( o30-o31 )
แผนป้องกันการทุจริต ( o32-o33 )
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ( o34-o35 )