บริการ
TH
EN
TH
CN
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงาน depa
บัตรประชาชนผู้ร้องเรียน
พยานเอกสาร
หมายเหตุ : ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองข้อมูล
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง