EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Smart City Solutions Awards 2022
05 Oct 2022
3
Announcement News
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
05 Oct 2022
3
Announcement News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 3
26 Sep 2022
18
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
23 Sep 2022
19
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565
23 Sep 2022
19
Announcement News
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ของอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)
16 Sep 2022
5
Announcement News
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
13 Sep 2022
17
Announcement News
“Techinnocation Trip: Hola Barcelona - An Emerging City for Innovation and Technology”
12 Sep 2022
12
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 Sep 2022
22
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 Sep 2022
10
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 Sep 2022
9
Announcement News
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล Co-Working space ในพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
02 Sep 2022
31