Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
นโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มาใช้บริการพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
27 Mar 2020
6
Announcement News
ยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจ้างงาน Digital Thailand Big Bang 2020
26 Mar 2020
7
Announcement News
การรับสมัครหน่วยงาน เพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือการประกวดเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในการพัฒนาความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านดิจิทัล และ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
26 Mar 2020
21
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Tansformation Voucher) พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
26 Mar 2020
16
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 Mar 2020
10
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3 ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ และการแพทย์ ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 Mar 2020
8
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท ภายใต้โครงการ Smart Community เพื่อขับเคลื่อน Smart City ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 Mar 2020
18
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
25 Mar 2020
25
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 Mar 2020
11
Announcement News
ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)
25 Mar 2020
5
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดน่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 Mar 2020
13
Announcement News
ไทยสู้ COVID-19 พาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ผ่านพ้นวิกฤตด้วยดิจิทัล” ตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
24 Mar 2020
21