Products & Services
EN
EN
TH
CN

News and Activities

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะการก่อตั้งธุรกิจ
11 Oct 2019
Announcement News
การขยายระยะเวลาประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 Sep 2019
Announcement News
การขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสากรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 Sep 2019
Announcement News
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมพัฒนาเพิ่มทักษความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน depa MOOC และได้รับ Certificate
10 Sep 2019
Announcement News
การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสากรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
10 Sep 2019
Announcement News
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund
31 Aug 2019
Announcement News
รายชื่อผู้ร่วมออกบูทงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ ประเทศลาว
27 Aug 2019
Announcement News
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
26 Aug 2019
Announcement News
รายงานการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
19 Aug 2019
Announcement News
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)
15 Aug 2019
Announcement News
การใช้แบบร่างสัญญาการใช้บริการพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
14 Aug 2019
Announcement News
การรับสมัครองค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
08 Aug 2019