Products & Services
EN
EN
TH
CN

คลังความรู้ depa

Please Select
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
สรุปผลการสำรวจ ข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2559
10 Sep 2019
204
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
งานแถลงผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ ปี2560
10 Sep 2019
78
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
โครงการสำรวจข้อมูลและประเมิน สถานภาพอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า
10 Sep 2019
58
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (แอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี 2560
10 Sep 2019
43
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
Thailand Development Research Institute (EEC-Infographic-Thai)
10 Sep 2019
49
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
Thailand Development Research Institute (EEC-Infographic-English)
10 Sep 2019
25
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (แอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี 2559
10 Sep 2019
10
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
สรุปผลการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์
10 Sep 2019
19
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
ฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2560
02 Jul 2019
96
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
ผลสำรวจสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล
08 May 2019
81
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
ผลสำรวจสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
08 May 2019
68
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
ผลสำรวจสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ
08 May 2019
64