Products & Services
EN
EN
TH
CN

“ดีป้า-นครราชสีมา” ระดมความเห็น (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดนครราชสีมา

24 พฤษภาคม 2565, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา เดินหน้าประชุมระดมความเห็นต่อ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดนครราชสีมา นำโดย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และสำนักงานฯ สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมประชุมระดมความเห็นต่อ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมฯ มีความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดนครราชสีมา บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสู่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็นสังคมคุณภาพสูง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากรในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัล (Upskill & Reskill) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชน เพื่อยกระดับรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างผู้ประกอบการ Digital Provider ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างแพลตฟอร์มข้อมูล และการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เช่น Smart City, City Data Platform และ Intelligent Operation Center

โดยดีป้า จะนำประเด็นการประชุมไปประกอบการจัดทำโครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดนครราชสีมาให้เห็นผลในเชิงปฏิบัติต่อไป