Products & Services
EN
EN
TH
CN

depa ตะวันออก ดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดจันทบุรี ผ่านมติ ก.บ.จ. เห็นชอบ พร้อมผลักดันเกษตรกรจันทบุรีสู่การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 20 มีนาคม 2566, จังหวัดจันทบุรี - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร. อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมกับ นายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลฯ (depa mini Transformation Voucher) พร้อมเตรียมยกทัพผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานภายในงานเกษตรแฟร์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในเดือนพฤษภาคมนี้

ภาพ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ดีป้า ร่วมประชุมวางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มเกษตกรและวิสาหกิจชุมชน

ภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

จากนั้นได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีหน้าส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดย ดร. อภิชาติบุตร ได้แนะนำบทบาทและภารกิจของ depa ด้านการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และชี้ให้เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดจันทบุรี พร้อมรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ depa ได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ร่วมกับ สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ (MAFTA) และหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ภายใต้มาตรการคูปองดิจิทัลฯ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด Digital Infinity: ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ด้าน นายเสกสันต์ พันธุ์บุญมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล depa ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้จังหวัดจันทบุรีเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของจังหวัด ในการก้าวสู่การเป็น “จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สร้างสรรค์เศรษฐกิจมูลค่าสูง บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสู่การเป็นท่องเที่ยวอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นกลไก เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบสินค้าและบริการใหม่ทางด้านเกษตร ด้านการค้าและบริการ และด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Agriculture, Digital Commerce and Tourism Platform) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างแพลตฟอร์มข้อมูล การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การพัฒนา Smart City และ City Data Platform เพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ด้านนายมนต์สิทธิ์ กล่าว ขอบคุณ depa พร้อมร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในจังหวัดจันทบุรี โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดจันทบุรี  พร้อมนำไปบรรจุร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป