Products & Services
EN
EN
TH
CN

ดีป้า หนุนพัฒนาทักษะ AI ต่อเนื่อง ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จัดหลักสูตรออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

6 พฤษภาคม 2566, ออนไลน์ ; สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดย นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก และ ดร.ปรียาดา ทะพิงค์แก ครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จัดการอบรมออนไลน์เรื่อง “การใช้เทคโนโลยี AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรพิเศษ ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและผู้สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมหลักสูตรกว่า 2,000 คน

ภาพ จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa

ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ กล่าวถึง ภารกิจของ depa ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัล ให้แก่กำลังคนและบุคลากรของประเทศ ซึ่งกลุ่ม New Gen เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหลักที่มุ่งส่งเสริม โดยเฉพาะทักษะด้าน Coding STEM IoT และ AI ซึ่งที่ผ่านมา depa สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้โรงเรียนพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในทักษะดิจิทัล รวมถึงยังมีการส่งเสริมและติดอาวุธให้ “ครู” รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะและโอกาสในสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ “เยาวชน” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง โครงการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบของ depa Coding School ที่ไม่เพียงแต่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้ครู นักศึกษา จากโรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงผู้สนใจได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลไปกับโครงการฯ

ภาพผู้เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ดร.จักกนิตต์ ยังกล่าวถึง ภารกิจของ depa ในปี 2566 ที่ยังมุ่งขยายผลในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน 1,500 แห่ง รวมถึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู และ เยาวชน อีกทั้งยังมีแผนส่งเสริมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ก่อนทิ้งท้าย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมโครงการ Smart School bus และ HACKaTHAILAND 2023

ภาพผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ

ภาพบรรยายเนื้อหาของโครงการ