Products & Services
EN
EN
TH
CN

ชาวสุราษฎร์ฯ ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อน “สุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ”

19 พฤษภาคม 2565, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมงานสัมมนา SMART CITY ROADSHOW 2022 สุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ ที่จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดย ผศ.ดร.ณัฐพล ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ นโยบายและการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเผยแนวคิดการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน (Digital Competitive Advantage) ประกอบด้วย Digital Access, Digital Connectivity, Digital Automation และ Digital Data หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันของเทคโนโลยีบล็อกเชน และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูง ก่อนนำมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมยกตัวอย่างโซลูชันที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ อาทิ รถพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Ambulance) จังหวัดขอนแก่น ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port) จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ

“การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้น เมืองจะต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ มีโซลูชันตอบสนองความต้องการของเมืองในด้านต่าง ๆ และมีการดูแลโดยคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพล ยังได้กล่าวถึงโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (depa Smart City Ambassadors) โดยการเฟ้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มี ‘ใจ’ อยากพัฒนาภูมิลำเนาของตนเองให้มีโอกาสได้กลับมาทำงานในบ้านเกิด ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานและเชื่อมโยงนโยบายรัฐเข้ากับการทำงานของภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ซึ่ง depa Smart City Ambassadors ดำเนินการมาแล้ว 1 รุ่น มีนักพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ 30 รายใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ และกำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 มิถุนายนนี้ อีก 150 ราย โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan

นอกจากนี้ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ depa ได้ร่วมเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ สุราษฎร์ธานีทำอย่างไรให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่กับ พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนายกฤษฎา ปานบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะที่ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะแล้วทั้งสิ้น 15 พื้นที่ และมีเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 58 เขต ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศ

depaThailand #SmartCityThailand #SuratThani #DigitalThailand