EN
EN
TH
CN

“depa เหนือล่าง” เร่งผลักดันเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ยกระดับการเกษตรไทยด้วยคูปองดิจิทัล

25 พฤษภาคม 2565, จังหวัดพิษณุโลก - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายอรรถพล ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนล่าง และ นายจิรากร แสงโปร่ง นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายปณวัฒน์ วงค์สั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศรีพันธุ์ พุทธรักษ์ หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และทีมงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ในการประชุมครั้งนี้ depa ได้อธิบายรายละเอียดของมาตรการคูปองดิจิทัลสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่เกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ “เกษตรท่องเที่ยว” ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และกำแพงเพชร พร้อมกันนี้ยังได้หารือเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อผลักดันเกษตรกรในพื้นที่ให้เข้าใจและเข้าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยเน้นไปที่การประสานงานและร่วมมือกันของหน่วยงานภาคการเกษตรในพื้นที่กับ depa

นอกจากนี้ยังได้อธิบายขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคูปองดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม TECHHUNT และแนะนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยมี Technology Instrument ผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ร่วมอธิบายเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการตามมาตรการคูปองดิจิทัลของ depa และยินดีให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้วางแผนไว้