EN
EN
TH
CN

depa ร่วมสัมมนานำเสนอกรณีศึกษาการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร และการเชื่อมโยงเพื่อสร้าง Big data ด้านการเกษตรของไทยในงาน Agritechnica Asia 2022

26 พฤษภาคม 2565,กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa พร้อมภาคีพันธมิตร และผู้ให้บริการดิจิทัล ร่วมสัมมนานำเสนอกรณีศึกษาการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร และการเชื่อมโยงเพื่อสร้าง Big data ด้านการเกษตรของไทยในงาน Agritechnica Asia 2022 ณ Thailand Smart Farming Pavilion Stage EH100 ศูนย์การประชุมนิทรรศการนานาชาติไบเทค กรุงเทพฯ สำหรับวิทยากรผู้ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณธนัท ทรงเมธากฤตย์ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร GIZ นำเสนอเทคโนโลยีปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ภายใต้โครงการ Thai Rice Nama ที่ดำเนินการร่วมกับกรมการข้าว ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลแปลงนาและการกระจายตัวของน้ำ ที่เทคโนโลยีดังกล่าวนอกจากจะใช้กับเรื่องนาข้าวแล้ว ยังสามารถใช้กับด้านอื่นๆ เช่นปศุสัตว์ หรือประมงได้ คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที นำเสนอเทคโนโลยี IoT ที่สามารถนำมาสนับสนุนและยกระดับภาคการเกษตรได้

โดยยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านชลประทาน การเพาะปลูกพืชในโรงเรือน หรือการบริหารจัดการน้ำในสวนทุเรียน ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้โดยเฉพาะกับด้านชลประทานสามารถนำไปใช้เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองในโครงการ Smart City ได้ คุณคงพัฒน์ ประสารทอง ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ทรูดิจิทัลคาว กลุ่มทรูดิจิทัล นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทางทรูดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาททางการเกษตรโดยเฉพาะกับด้านปศุสัตว์ทั้งวัว หรือสุกร ที่ได้ข้อมูลเพื่อใช้การบริหารจัดการฟาร์มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณทนงศักดิ์ จงศิริ Customer Success Manager บริษัท ไฮโดรนีโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แบ่งปันเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้สำหรับฟาร์มกุ้ง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้เกิดการบริหารจัดการคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียจากปัญหาคุณภาพน้ำได้ และสุดท้ายดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด ได้นำเสนอระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะ เป็น Big data platform ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก depa ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ที่ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น “ฟ้าฝน” Mobile Application ที่ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานกว่า 170,000 ราย ที่จะทำให้เกษตรกรสามารถรับรู้สภาพอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรม และสถานีวัดสภาพอากาศอัจฉริยะ “FAHFON SENSE” ที่ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย สามารถวัดค่าสภาพอากาศ ปริมาณแสง และมลพิษได้

ในส่วนของ depa โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านมาตรการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงาน โดยมี ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง รักษาการผู้จัดส่วนสาขาภาคกลาง depa เป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนา สำหรับการสัมมนาในงาน Agritechnica Asia 2022 ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคการเกษตรของ depa แล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของไทย สู่สายตานานาชาติได้เป็นอย่างดีนั่นเอง