Products & Services
EN
EN
TH
CN

"ดีป้า" ยกทัพจัดเต็ม งาน Thailand Competitiveness Conference 2019 : RETHINKING THE FUTURE

4 กรกฎาคม 2562, ดีป้ายกทัพร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Thailand Competitiveness Conference 2019 : RETHINKING THE FUTURE” ซึ่งจัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) นำโดย ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธาน ประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการดีป้า ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขัน Shark Tank Pitching Competition พร้อมด้วย ดร. กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Designing the Future” รวมถึง ทีมงานสถาบันไอโอทีฯ และ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ร่วมออกบูธนำเสนอมาตรการส่งเสริมของดีป้า

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการดีป้า พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ คุณธนพงษ์ ณ ระนอง และ Mr. Benjamin Fingerle ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขัน Shark Tank Pitching Competition ซึ่งเป็นการนำเสนอโครงการต้นแบบ Policy Sandbox 3 ด้าน ได้แก่ 1. Smart Logistics and Connectivity 2. Open Innovation Ecosystem และ 3. Education System for the Future โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 6 ทีม ซึ่งแต่ละทีมได้นำเสนอแนวคิดและแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การทำงานและการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว สำหรับทีมที่ชนะการประกวดในครั้งนี้คือ ทีม Reach ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้าน Education ที่มีการขยายผลต่อจาก Quest Edtech ที่ได้รับการสนับสนุนจากดีป้า ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund ในระยะเริ่มต้น

นอกจากนี้ ดร. กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Designing the Future” ร่วมกับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) โดยมีคุณพรกนก วิภูษณวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยได้ รอง ผอ.ดีป้า ได้กล่าวระหว่างการเสวนาว่า ขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ภาครัฐจึงมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คนไทยมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ (Digital Literacy) เพิ่มขึ้น สร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลตามความต้องการของภาคเอกชน โดยดูจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการรับฟังและบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้แผนหรือนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมาสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้จริง รวมถึงต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รอง.ผอ. ดีป้าได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านดิจิทัลของดีป้า แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยตั้งเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาของประเทศไทย ได้แก่ Software, Digital Content, Data Service, Smart Devices & Hardware, และ Digital Services

สำหรับ งานสัมมนาวิชาการ “Thailand Competitiveness Conference 2019 : RETHINKING THE FUTURE” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ ทั้งนี้สถาบันไอโอทีและนวัตกรรม (IoT and Innovation Institute) และฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โดย ดีป้า เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการภายในงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของดีป้า และ แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาด้านดิจิทัล รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ของดีป้า ให้แก่ผู้เข้ารวมงานเป็นจำนวนมาก