บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
17 ก.พ. 2020
11
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
17 ก.พ. 2020
11
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2563
30 ม.ค. 2020
9
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
14 ม.ค. 2020
22
ข่าวประกาศ
การรับสมัครหน่วยงานเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ ประกวดสร้างความตระหนักในอุตสาหกรรมดิจิทัล
03 ม.ค. 2020
7
ข่าวประชาสัมพันธ์
IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร
27 ธ.ค. 2019
8
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
27 ธ.ค. 2019
14
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานฝึกงาน
27 ธ.ค. 2019
7
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
27 ธ.ค. 2019
6
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นักพัฒนาระบบเพื่อการเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Maker for Agriculture)
24 ธ.ค. 2019
2
ข่าวประชาสัมพันธ์
World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest
24 ธ.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สสส. รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
18 ธ.ค. 2019
3