บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล ปี 2564
11 พ.ค. 2021
20
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2564
03 พ.ค. 2021
58
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการการสรรหาบุคคลเข้าเป็น รองผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฝ่ายอํานวยการ
09 เม.ย. 2021
14
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่
02 เม.ย. 2021
12
ข่าวประชาสัมพันธ์
TRIS Digital Acadamy เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านดิจิทัล
31 มี.ค. 2021
38
News
รายละเอียดกิจกรรม ลอง-D Challenge
31 มี.ค. 2021
25
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล Local to Global: Vision of Isan
22 มี.ค. 2021
11
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)
15 มี.ค. 2021
16
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมระยะสั้น NIDA MAX: Digital Intelligence and Smart Systems
03 มี.ค. 2021
61
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)
16 ก.พ. 2021
154
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)
16 ก.พ. 2021
56
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds)
16 ก.พ. 2021
109