บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community)

เป้าหมายและพื้นที่

เป้าหมายและพื้นที่โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลการดำเนินงานส่งเสริม

ดีป้า เดินหน้าภารกิจส่งเสริมยกระดับชุมชนของประเทศ ผนึกกำลังพันธมิตรทั่วประเทศ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชน มาแล้วกว่า 755 ชุมชน (มาตรการ C2 จำนวน 295 ชุมชน, มาตรการคูปองชุมชน 460 ชุมชน)

ความสำเร็จ

เราทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย เพื่อเดินหน้าภารกิจส่งเสริมยกระดับชุมชนของประเทศ