รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN
คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวกษิติธร ภูภราดัย
อนุกรรมการ
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
อนุกรรมการ
นายรัฐศาสตร์ กรสูต
อนุกรรมการ
นายอิทธิพล เปลี่ยนศาสตร์
อนุกรรมการและเลขานุการ
นายธีราวุฒิ คงปรีชา
อนุกรรมการ
นายเติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
อนุกรรมการ
นางยุพา บัวธรา
อนุกรรมการ
นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
อนุกรรมการ