บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตรที่เปิดอบรม

ลิงค์เข้าสู่บทเรียน

1. การพัฒนาและบริหารจัดการการห้องเรียนโค้ดดิ้งแนวใหม่

2. สอนเขียนโปรแกรมใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มด้วย Ionic React

3. พัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing ด้วยระบบเรียนออนไลน์แบบปฏิบัติจริง สำหรับบุคลากรไอที


4. หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลด้วย Augmented Reality (AR) Applications

5. Thai Skill การพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ กับ 6 หมวดการเรียนรู้การเกษตร การคหกรรม ภาษาอังกฤษ การบัญชี ทักษะดิจิทัล ทักษะทั่วไป 

6. พัฒนาทักษะดิจิทัล ด้าน Agoda, Blockchain, Cyber Security, Data Science, Developers, Digital Literacy, Events, Internet of Things, Microsoft

7. เรียนรู้ทักษะ Coding กับ Codingthailand.org

8. IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร Smart Farm with IoT

9. สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน | Startup: Pushing your Dream

10. พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล | Digital Transformation

11. เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก | FoodTech for Kitchen World

12. เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร | Agri Tech for Smart Farmer

13. เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ | Smart Farmer

14. Fundamental of Smart City