บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital Infrastructure for Digital Manpower

              สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการต่อยอดการศึกษาในทุกระดับชั้น เพราะการศึกษานั้นไม่มีวันที่สิ้นสุด จึงพยายามสร้างโครงการสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว สามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานพร้อมกับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ดังนั้น  ระดับทักษะดิจิทัลของนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการยกระดับให้ตรงกับความต้องการของตลาด depa ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายในการขยายโอกาสให้กับนักศึกษา  อาทิ

-depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data science

-depa ร่วมกับ Amata University สร้าง Smart Classroom เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ในระดับ 1) Digital Literacy 2) Professional Skill ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และ3) Skill based ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

-depa ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ในการเปลี่ยนห้องสมุดเดิมของวิทยาลัย ให้กลายเป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษาและผู้ประกอบการ” ( I AM Digital Studio and Cloud – Learning Space) มุ่งยกระดับสถาบันอาชีวะให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 3 ด้าน คือ ด้าน Data Science, ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี Co-Bot (Collaborative Robot) นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ และ ด้านการพัฒนา Digital Media


depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data science จำนวน 1,000 ราย/ปี


depa จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เปิดตัว “ศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษา และผู้ประกอบการ” ( I AM Digital Studio and Cloud – Learning Space) มุ่งยกระดับสถาบันอาชีวะให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 3 ด้าน คือ ด้าน Data Science, ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี Co-Bot (Collaborative Robot) นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ และ ด้านการพัฒนา Digital Media เป็นการพัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านดิจิทัล