บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
Digital Lifelong Learning

การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

Coding STEM IoT and AI

การยกระดับการเรียนรู้ Coding STEM IoT และ AI แบบครบวงจร

การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล

หลักสูตรและประกาศนียบัตรที่ขึ้นทะเบียนกับ depa  เพื่อการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

Coding Thailand

Coding Thailand แพลตฟอร์มการเรียน โค้ดดิ้งออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตร Digital CEO
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business) เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรอนาคต

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) เพื่อผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐ เอกชน และเจ้าของธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ ปรับตัว และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)

การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

เครือข่ายการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และองค์การเอกชน เพื่อการยกระดับประชาชนคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จของการผลิตและพัฒนากำลังคนดิจิทัล