บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมดิจิทัล

นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาร่างกรอบแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 8 แผนงานย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา – ท่าเรือสัตหีบและบริการโลจิสติกส์ต่อเนื่อง 3) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4) การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5) การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน 6) การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 7) การพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง 8) การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่