รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้ดิจิทัล
เป้าหมายและพื้นที่

400 SMEs 4 ภูมิภาคของประเทศ

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนา SMEs ผู้ประกอบการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Transformation Fund and Mini Voucher for SMEs)

สนใจสมัครรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้ที่ความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จของการส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล