บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
เป้าหมายและพื้นที่

การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ได้มีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มผลผลิต ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาว


ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : [email protected] 

โทร: 020-262-333 ต่อ 3201-3207

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนา SMEs ผู้ประกอบการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Transformation Fund and Mini Voucher for SMEs)

สนใจสมัครรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้ที่ความสำเร็จ

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation) จำนวนกว่า 50 โครงการ และผ่านมาตรการคูปองส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ (depa mini Transformation Voucher ) จำนวนกว่า 3,000 ราย