บริการ
TH
EN
TH
CN
เป้าหมายและพื้นที่

จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพมาก เพื่อให้สามารถรองรับกับการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจยุคสมัยใหม่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้าเกษตรให้สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงวิถีทาง ในการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพให้แก่ผลผลิตได้มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคที่มากขึ้นเรื่อยๆ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงเห็นถึงความสำคัญในการการส่งเสริมเกษตรกรประ ยุกต์ใช้ดิจิทัลให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลกได้ รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าภาคธุรกิจและการเกษตรของประเทศไทย เพื่อผลักดันและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่สากล ส่งผลให้เกษตรกรพัฒนาไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้มีมูลค่ามากขึ้น


พื้นที่ดำเนินการ

เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร/เกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นที่ภาคกลาง พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่ และในเขตพื้นที่อื่นสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาขาทั่วประเทศได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก ภูเก็ต และสงขลา


หน่วยงานพันธมิตร